spirituele transparantie

Het oerkarma van de spirituele ziel

Bewustwording van energiepatronen in ons
menselijke levensveld, de microkosmos.

Welkom!

Deze website gaat over spirituele dienstbaarheid in het Aquariustijdperk.

De basis van spirituele dienstbaarheid is het gegeven dat elk mens een individuele schakel in een groter geheel is.

Spirituele dienstbaarheid in het Aquarius tijdperk zal gebaseerd zijn op het gegeven dat ook elke Ziel afzonderlijk een transcendente schakel is in een groter transcendent geheel van de Wereld-Ziel. We worden ons bewust dat onze individuele spirituele inspanningen effect hebben op het geheel.

Aan de hand van enkele vragen wordt een beschouwing gegeven over de persoonlijke en spirituele evolutie van de mens in zowel individueel opzicht als in grotere kosmische verbanden. Deze beschouwing dient als begeleidende informatie voor een nieuw geschreven en gepubliceerde tekst over de Gnosis: “De Aquarius Gnosis”

De beknopte tekst van de Aquarius Gnosis is te vinden onder www.aquariusgnosis.com

De doelstelling van de online publicatie van deze beschouwende informatie en de online publicatie van de Aquarius Gnosis is het bevorderen van de bewustwording van onze energetische realiteit en zo een bijdrage te leveren aan een grotere spirituele transparantie.

Bijbehorende lezingen/lessen “Tussen Adam en Eva” zijn nog in ontwikkeling.

***

Karma

Hoe verhoudt onze persoonlijke ontwikkeling zich tot onze spirituele ontwikkeling? En hoe verhoudt individualisatie c.q. individualisme zich ten opzichte van groepsvorming c.q. collectivisme?

Karma is een verzamelnaam voor energetische onevenwichtigheden in het menselijke levensveld, de microkosmos. Onze persoonlijkheid kun je zien als een complex samengesteld energetisch veld. In dit veld bevinden zich gebieden met verschillende energetische frequenties. Deze ‘gebieden’ of subvelden kunnen allerlei energetische overschotten en tekorten hebben die zich in onze persoonlijkheid uiten door middel van allerlei karakter eigenschappen en mechanismen die nog niet in evenwicht zijn. Energetische overschotten of tekorten kunnen zowel gedurende ons leven zijn ontstaan als aangeboren zijn.

Als je spiritualiteit serieus op wilt gaan pakken en je bewaart een onbevooroordeelde innerlijke houding, dan kun je in aanraking komen met enkele spirituele vraagstukken. Dit zijn mentale en emotionele struikelblokken die te maken hebben met bepaalde sociale en persoonlijke aspecten van spiritualiteit.

Waar je tegenaan loopt zijn gevoelens en gedachten over spiritualiteit die voort komen uit bepaalde nog onontwikkelde persoonlijke kwaliteiten en eigenschappen. Onze grootste en belangrijkste -persoonlijke- kwaliteit is ‘het hebben van persoonlijke macht’ of ‘evenwicht in persoonlijke en individuele beheersing’. Macht (over jezelf) hebben is gerelateerd aan zelfkennis, aan het persoonlijke en het spirituele ontwikkelingsniveau en aan karma.

Zo kun je je afvragen hoe jouw persoonlijke ontwikkeling en jouw individuatie proces zich verhouden tot het ‘collectief’ of tot het universaliteitsprincipe dat alle mensen gelijk zijn? En, of je jezelf daarom in dienst zou moeten stellen van een ‘groep’ of juist in dienst zou moeten stellen van jezelf en van jouw persoonlijke en spirituele ontwikkelingen. Vooral als je tot een kerkelijke of spirituele groep ‘behoort’ of daar lid van bent, zou je je af kunnen vragen hoe gemeenschapszin in jouw spirituele of geestelijke gemeenschap zich verhoudt tot ‘op jezelf te staan’, ‘autonomie’ of zelfs tot ‘eigenzinnigheid’?

De mate waarin je macht over jezelf hebt verworven of niet, werkt door tot in de diepste lagen van je wezen en raakt zo alle levensgebieden. Overal waar je komt en wat je ook doet, daarin is de wet van karma werkzaam en liggen er uitdagingen (‘slecht karma’) of zijn er verworvenheden (‘goed karma’) waar je juist goed gebruik van kunt maken. Energetische tekorten zuigen levensomstandigheden aan waarin je uitgedaagd wordt het evenwicht te herstellen. Het is jouw energetische levensveld dat aantrekt. Hoe jouw ik-bewustzijn daar mee omgaat en welke keuzes je zult gaan maken, is vooral een kwestie van de mate van jouw ontwikkeling en de mate van jouw bewustzijn en zelfkennis in zowel algemene-, als in spiritueel-geestelijke zin.

Tot op welke ‘diepte’ ben je in persoonlijke en in spirituele opzichten autonoom en sta je écht op eigen benen?

Spirituele dienstbaarheid wil zeggen dienstbaarheid op spiritueel en transcendent niveau.

De spirituele ontwikkeling is een voortzetting van de persoonlijkheidsontwikkeling. Vrijwel elk mens wordt eerst in beslag genomen door zijn eigen individuele persoonlijke ontwikkeling. Dat is eerst op onbewust niveau bij een baby en wordt steeds bewuster, diepgaander en complexer. De leefwereld en de persoonlijke contacten daarin worden steeds ruimer.

Als iemand zich bewust wordt van zijn plaats en ruimte als schakel in het geheel van de menselijke familie dan kun je spreken van een doorgaande spirituele persoonlijkheidsontwikkeling waar Spirituele dienstbaarheid uit voort kan vloeien.

Spirituele Dienstbaarheid is ‘het volgen van de universele spirituele weg’, of ‘het pad van terugkeer’. Spirituele Dienstbaarheid vraagt om een stevige persoonlijke basis waarin we bewust zijn van onszelf en waarin we ons ‘bewust zijn’ van de ‘ruimte’ die we innemen. Dit betekent dat we, door onze voortschrijdende individualisatie, beseffen dat onze acties gevolgen hebben die zich tot (ver) buiten onze individuele leefruimte uit kunnen strekken en meerdere mensen kunnen raken.

Bij een voortgaande spirituele ontwikkeling ontdekken we dat ook onze gedachten een bepaalde invloed hebben. Gedachten geven een richting en intensiteit aan en aanhoudende of terugkerende gedachten geven de ‘richting’ aan waarin ons wezen zich beweegt. We ontdekken en ervaren onze energetische mechanismen en transcendente realiteit (Karma) en leren hier gebruik van te maken.

Binnen onze transcendente realiteit zijn individualisme en collectivisme geen tegenoverstellingen van elkaar. Door spiritueel individualisme worden we in staat tot spiritueel collectivisme.

Met andere woorden: als we onze energetische realiteit leren kennen, dan leren we de transcendente delen van onze Ziel kennen en leren we ook hoe onze transcendente energetische mechanismen werken en kunnen we leren hier ook ten bate van een spirituele ‘werkgroep’ gebruik van te maken. We leren met en door onze Ziel te leven en te werken.

Door spiritueel individualisme en voortschrijdende, zowel persoonlijke als spirituele en transcendente (dat zijn twee verschillende dingen) ontwikkelingen worden we in staat deel te nemen aan transcendente groepsprocessen en dus ook transcendente transformatieve processen en zelfs transcendente transformatieve groepsprocessen.

***

Universaliteit

Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap op het spirituele niveau. Het schept grootse spirituele mogelijkheden tot spirituele en transcendente samenwerking en energetische individuele en groepstransformaties op afstand, als we vanuit een holistisch perspectief (broederschap) en in de wetenschap dat we allemaal gelijk en gelijkwaardig zijn (gelijkheid) de individuele spirituele autonomie en authenticiteit bewaren (vrijheid).

Transcendente ‘groepsveld vorming’ en - ‘samenwerking op afstand’ tussen Zielen onderling is een nieuwe vorm van Spirituele Dienstbaarheid in het Aquarius tijdperk.

Het universaliteitsprincipe wil zeggen dat alle mensen overal het zelfde zijn. We bestaan uit dezelfde chemische stoffen en we reageren op identieke wijze op natuurwetten.

Het universaliteitsprincipe komt met name op het energetische niveau naar voren. Alle mensen hebben een energetisch levensveld en alle mensen doorlopen de persoonlijke ontwikkelingsfasen van baby tot grijsaard (volwassene).

Esoterisch gezien zijn de cyclische wet- en regelmatigheden van het universum en van ons zonnestelsel de bron voor het universaliteitsprincipe en van de structuur van de fysieke schepping, de aarde met de flora en fauna.

Aan de hand van die cyclische regelmatigheden en hun effecten op ons fysieke universum heeft de mens zijn leefwereld geschapen en vorm gegeven. Dat deden we in de oertijd (Je kunt hierbij denken aan allerlei bouwwerken die gericht zijn op winter en/of zomer zonnewendes) en dat doen we dat vandaag de dag nog steeds en zullen we dat ook blijven doen. We richten ons leven in naar dag-, week-, seizoens-, en jaarritmes en we houden daarbij meestal rekening met klimatologische omstandigheden.

Alle mensen zijn gelijk en gelijkwaardig aan elkaar. Waar we in verschillen zijn onze psychen en dat impliceert dat we verschillen in onze levensvelden (microkosmossen en Zielen) en in ons Karma.

De kosmische cycli en het universaliteitsbeginsel

We bevinden ons op de ‘drempel’ van een nieuw kosmisch tijdperk, het Aquarius tijdperk.

De drempel markeert een overgangsperiode waarin oude ‘zaken’ nog afronding vragen en we tegelijkertijd te maken hebben (en nog krijgen) met instromingen van nieuwe -Aquarius- impulsen. De eerste tekenen van verandering waren een paar honderd jaar geleden al zichtbaar.

Op basaal niveau verschillen de energieën van het Aquarius veld van die van het Vissen veld. De energie van Waterman is positief en mannelijk en geeft specifiek impulsen tot zowel individualisatie door het streven naar persoonlijke vrijheden en individuele authenticiteit, als impulsen tot samenwerking door de specifieke inzichten (ook technologische) van Aquarius op de universaliteit en de samenhang van de totale Schepping. Specifieke Aquarius impulsen stimuleren de samenwerkingsverbanden tussen individuen die dankzij hun autonome innerlijke houding in staat zijn hun authentieke kwaliteiten in te zetten ten bate van het collectief.

Een derde impuls van Aquarius is de aanzet tot de industriële revolutie en de voortgaande technologische ontwikkelingen waardoor we steeds meer inzichten verwerven in onze energetische en transcendente realiteit.

‘Individueel’ en ‘universeel’ zijn twee begrippen die zo goed als tegengesteld aan elkaar kunnen zijn. Je kunt je afvragen hoe de twee uiteenlopende begrippen in spirituele dienstbaarheid in te passen zijn? In Aquarius komen ze samen en zijn ze in staat tot vruchtbare -transcendente- samenwerkingsverbanden.

De schuine stand van de Aardas in het -groot- kosmische ‘uurwerk’ geeft aan onder welke kosmische invloeden ons zonnestelsel zich bevindt. Anno nu is dat in het overgangsgebied dat zich tussen Vissen en Waterman bevindt. Van deze grootste ‘omgang’ merken we in het dagelijkse leven vrijwel niets. Alleen als je je zou verdiepen in astronomie of astrologie kom je met dit gegeven in aanraking. Wat dan in de beweging opvalt is dat onze aardse tijdcycli zich in één richting begeven. Ze draaien in de richting van de klok, rechtsom.

De draaiing rechtsom heeft tot gevolg dat de Zon elke 24 uur in het Oosten ‘opkomt’ en in het westen weer ‘onder’ gaat. Dit effect geeft een voortschrijding in de tijd aan en is daarom gekoppeld aan de evolutie van de menselijke ontwikkeling die op verdere ontplooiing, uitdijing en ontwikkeling gericht is.

De kosmische klok draait echter tegengesteld, dus linksom. Een tegengestelde richting kan geen terugloop van de tijd impliceren, maar zal eerder meer innerlijke psychologische en onstoffelijke, transcendente implicaties hebben. Rechtsom geeft een stoffelijke evolutie aan en linksom een transcendente (onstoffelijke).

De draaiing met de klok mee ontstaat door de draaiing van de Aarde om de aardas. Elk hemellichaam in het zonnestelsel heeft zijn eigen rotatie en hierdoor draaien de planeten in allerlei cyclische rondgangen om ons heen. Onze psyche, de innerlijke mens, is gericht op deze rondgangen door ons zonnestelsel. Onze psychische ‘ontwikkelingsstructuur’ is hierdoor ontstaan en verkrijgt hiervan haar impulsen. Onze persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten komen hier uit voort.

De transcendente kosmische cyclus neemt de meeste ‘tijd’ in beslag. Een complete ‘rondgang’ langs alle tekens van de Zodiak duurt ongeveer 27.000 jaar!

In de tegengestelde kosmische rondgang bevindt zich de onstoffelijke energetische ‘blauwdruk’ van de evolutie van de Ziel van de gehele mensheid. De evolutie van de transcendente Ziel ligt in de tegengestelde kosmische draaiing. Ze beantwoordt aan de kosmische energetische wetmatigheden. Haar ‘lot’ is het ‘in energetische zin te beantwoorden aan de impulsen van de kosmische tijdperken’.

Gedurende de gang van de Aardas door het kosmische veld van Aquarius staat de Ziel onder de kosmische invloeden van dit Zodiakale teken. De mogelijkheden tot het verwerven van holistische perspectieven en het verwerven van inzichten in het universaliteitsbeginsel en in de -energetische- samenhangen in de schepping liggen vooral bij de energetische samenstelling van het Waterman veld.

Binnen het universaliteitsprincipe is het te begrijpen dat elk mens in staat is of wordt naar het eigen innerlijk te handelen. Het wil zeggen dat we ons nog steeds tot een universele wereldburger rekenen en dat we aan de eigen innerlijke impulsen beantwoorden. We leven ons leven en niet het leven van iemand anders. Dit klinkt eenvoudig en vanzelfsprekend, maar dat is het in wezen niet. Trouw aan de eigen innerlijke impulsen handelen veronderstelt zelfbeschikking en autonomie en die veronderstellen dat we onszelf geaccepteerd hebben en in een mentaal en emotioneel evenwicht zijn. Voor de meeste mensen zijn dat geen vanzelfsprekende kwaliteiten.

***

Oerkarma

Hoe zijn de twee uiteenlopende begrippen individualiteit en collectiviteit in spirituele dienstbaarheid te passen?

Met Karma wordt de uitwerking van de ‘wet van oorzaak en gevolg’ bedoeld.

Karma is een verzamelnaam voor aantrekkingskrachten van een onevenwichtige toestand van ons totale energetische levensveld, de microkosmos.

Het Oer-Karma van de spirituele Ziel ligt aan het oer begin van ons bestaan in de tweedeling van de twee seksen. Onder het oerbegin van ons bestaan wordt de allereerste ‘sprong’ naar een driedimensionaal universum bedoeld ofwel de ‘oerknal’. De oerknal heeft de ‘Geestelijke Eenheid’ in een mannelijk- en een vrouwelijk deel opgesplitst. Door deze tweedeling is de transcendente Ziel, als afsplitsing van de ene universele transcendente Geest, ten opzichte van die eerste universele Geest, van begin af aan vrouwelijk van aard.

In aanvang splitste de universele Geest (zonder energetische lading en dus onzijdig) zich eerst in mannelijke en vrouwelijke energetische ladingen. Energie begon zich te verstoffelijken en hieruit ontstond het fysieke universum. De hemellichamen, de Zon, de maan. De aarde, het ‘planten-‘ en vervolgens ook het ‘dierenrijk’ waar wij de ‘rechtop lopende mensen’ uiteindelijk uit voort gekomen zijn.

Sinds de oertijd van het menselijke bestaan hebben we een enorme -persoonlijke- ontwikkeling doorgemaakt en hebben we ons ontwikkeld tot complexe individuele en persoonlijke wezens met een complexe Ziel.

Het Oer-Karma van onze Ziel, haar tweeledige vrouwelijke lading, manifesteert zich in drie bewustzijnsdimensies (het dagbewustzijn, het onderbewustzijn en het transcendente bewustzijn) van onze vier bestaansvlakken (het fysieke-, het emotionele-, het mentale- en het spirituele vlak).

Onze complexiteit ligt niet in de complexe technologische ontwikkelingen. Die ontwerpen we om ons leven juist gemakkelijker te maken. Onze complexiteit ligt in onze psychen. We zijn wel ontwikkelde mensen geworden, maar veel van wat ons innerlijk beweegt is onduidelijk of zelfs onlogisch of chaotisch. Daarnaast zijn we als veronderstelde individualisten zeer gevoelig voor wat onze medemensen van ons vinden en dit uit zich in volgzaamheid en onderdanigheid of juist in quasi superioriteit, opstandigheid en rebellie.

Alle mensen zijn in essentie gelijk en gelijkwaardig aan elkaar. Waar we individueel in verschillen is de energetische ‘blauwprint’, het energiepatroon, van ons totale levensveld. Door het verschil in onze energiepatronen ontstaan er nuances in onze fysieke verschijningen en nuance verschillen in hoe we ons leven ervaren en hoe we ons levenspad bewandelen. Het energiepatroon wordt gevormd door de innerlijke mens, door onze persoonlijkheid en ons karakter. Het innerlijke psychische wezen is de wezenlijke mens.

Esoterische filosofische wetenschappen en modellen zoals bijvoorbeeld de astrologie en de chakraleer verbinden persoonlijkheidskenmerken aan energetische uitingen (trillingsfrequenties) en energetische stromingen en richtingen en brengen zo de energetische verschillen in onze persoonlijkheden in kaart. In een horoscooptekening zijn de energiepatronen in onze microkosmos te lezen.

Esoterische wetenschappen zijn gebaseerd op holistische perspectieven op de fysieke en onstoffelijke Schepping en de fysieke en onstoffelijke kosmos. Ze maken onder andere duidelijk dat wij elk afzonderlijk een onderdeel, een schakel in een groter geheel zijn en dat we daarin elk ons eigen aandeel hebben.

Tijdens een incarnatie wordt elk mens zich in meerdere of mindere mate bewust van zijn of haar eigen aandeel binnen de Schepping. Het proces van bewustwording wordt het ‘individuatieproces’ genoemd.

Het volledig bewust worden van ‘jezelf’ speelt zich af op allerlei verschillende niveaus van ‘bewustheid’. De spirituele weg speelt zich af binnen de diepere lagen van ons persoonlijk dag-bewustzijn en binnen ons individuele en collectieve onderbewustzijn tot op de diepste lagen van onze psyche.

Onze grootste tekortkoming is ons gebrek aan inzicht in onszelf. Dit is een gebrek aan inzicht in ons individuele aandeel in de eenheid. Door dit ‘gebrek’ aan inzicht blijven we in wezen in gebreke bij die ’eenheid’. (Dit is de ‘schuld’ die we ten opzichte van de ‘eenheid’ hebben).

Bewustzijnsverruimingen gaan gepaard met persoonlijke offers. Als we ons van onze karmische onbalans bewust worden, dan worden we ons bewust van onze tekortkomingen en hierop zijn verschillende reacties mogelijk:

We kunnen zo’n gedachte onmiddellijk diep wegstoppen, onze weg vervolgen alsof er niets gebeurd is en er nooit meer naar kijken. We kunnen allerlei pogingen ondernemen ons ‘lot’ eigenhandig te keren door in al onze acties naar goedheid en perfectie te streven.

Of we kunnen tot het inzicht komen dat ons ik-bewustzijn geen wezenlijkere bijdragen aan het oer-karma van de Ziel kan leveren dan te leren ons wezen te accepteren en een ander perspectief op ons leven en op onze realiteit te verwerven dit kan dan een eerste stap tot transformatie en overgave zijn.

De vraag is: ‘Wie zijn we, en hoe kunnen we onze energetische onevenwichtigheden weer in balans krijgen?’

Het in evenwicht brengen van de energetische onbalans doe je door innerlijke werkzaamheden. Je volgt zo een innerlijke weg die door de onbalans van de ziel aangetrokken en geleid wordt. De spirituele weg of het pad van de Ziel.

De spirituele weg is een universele weg. Dit betekent dat zij ongebonden aan enige religie of geestelijke levensovertuigingen door alle mensen gevolgd kan worden. Er zijn zelfs mensen die dit pad bewandelen zonder dat zij zich hiervan bewust zijn. De meeste mensen echter zullen op zoek zijn naar de mechanismen van hun Ziel en de te nemen stappen hoe het Oer-Karma zich kan vereffenen.

***

Ontwikkelingen

Hoe verhouden esoterisch en mystiek zich tot elkaar?

In wezen betekenen esoterisch en mystiek ongeveer hetzelfde. Mystiek wil echter aangeven dat iets ondoorgrondelijk is terwijl esoterisch aangeeft dat iets wel begrepen kan worden maar ‘geheim’ moet blijven. De fusie tussen mannelijke en vrouwelijke energieën in het hartcentrum (het heilige huwelijk) is een vrijwel uitsluitend mystiek gebeuren. Onder invloed van onze toewijding aan de universele Geest zetten we innerlijk op energetisch niveau een ontwikkeling in gang.

Het Mystieke fusieproces is een energetisch gebeuren en in deze zin universeel van aard. Met andere woorden de energetische fusie is bereikbaar voor alle mensen en onafhankelijk van welke religieuze of levensbeschouwelijke stroming dan ook. Het gaat er dus niet om dat je je aansluit tot een religie, maar het gaat om een innerlijke ‘houding’ die voortkomt uit intentie en motivatie.

De fusie in het hartcentrum is een eerste initiatie. Het Mystieke karakter van de fusie betekent echter ook dat ons ik-bewustzijn alleen een optimale innerlijke houding aan kan nemen en verder niets bewust of opzettelijk kan ‘doen’ om het proces van fusie te ‘forceren’. Ons ik-bewustzijn wordt zich op zowel mentaal als op emotioneel vlak bewust welke innerlijke houding het heilig huwelijk ‘op kan roepen’ en het proces kan ‘laten voltrekken’.

Esoterische spiritualiteit gaat over energie en energetische ladingen in onze levensvelden en onze leefwereld. Dankzij alle technologische ontwikkelingen zijn we steeds beter in staat ‘achter’ alle verschijningsvormen van de tastbare leefwereld te kijken. We worden ons bewust van het bestaan van onstoffelijke fenomenen zoals bijvoorbeeld röntgenstraling of radiogolven.

In geestelijk-spiritueel opzicht blijft het echter een hele opgave om ruimere (grotere) verbanden en energetische inzichten in ons eigen wezen te verkrijgen. Onze zintuigen en onze innerlijke conditioneringen en (vlucht) mechanismen spelen ons daarbij voortdurend parten. Zo kunnen we ons volledig verliezen in aanverwante spiritualiteit zoals bijvoorbeeld de chakraleer of ons verliezen in het bestuderen van de (al of niet heilige) geometrie van de fysieke schepping of ons verliezen in bijvoorbeeld de voorspelkunst van de Tarot of de Astrologie.

In onze huidige tijd hebben we meer oog voor onstoffelijke zaken. We komen echter met zoveel verschillende spirituele en esoterische kennis over uiteenlopende spirituele ‘concepten’ in aanraking dat we onze (aanvankelijk zuivere) geestelijke oriëntatie kwijt kunnen raken door onze spirituele wellust naar steeds meer nieuwe theorieën en spirituele zienswijzen.

Spirituele bewust wording en het verwerven van spirituele inzichten is gebaseerd op de samenwerking tussen toewijding, dat niets anders dan liefde is, en het gebruik van de vrije wil. Het verwerven van een ruimer bewustzijn vraagt offers van ons persoonlijke zelf, maar het kan heel lang duren voordat we dit inzien en begrijpen. Met andere woorden de meest optimale ontwikkeling komt voort uit een samenwerking tussen een toegewijde mystieke innerlijke houding en het actief verwerven van esoterische inzichten in Spirituele Dienstbaarheid.

Verder oriënteren?

In ontwikkeling: “Tussen Adam en Eva” Informatieve lezingen over de Aquarius Gnosis, de Pure Gnosis en Spirituele Dienstbaarheid.

***

Links

aquarius gnosis
De Aquarius Gnosis

de nieuwe roep
De Nieuwe Roep

© spirituele transparantie - 2015