Het Passiespel van het Aquariustijdperk

| De Roep tot Ontwaken | Dienaren van het Goddelijk Plan | Ongewone Inzichten

 

Het Persoonlijk Programma

Alle Dienaren zijn uitgerust met een soort innerlijke wegwijzer die allerlei aanwijzingen en instructies kan geven. Die instructies zijn bedoeld om de Dienaar volgens een programma in een bepaalde richting en naar bepaalde uitkomsten toe te sturen. Zo’n programma is persoonlijk en voor iedere Dienaar uniek, en alle Dienaren hebben het voordat ze incarneerden, in overeenstemming met de goddelijke consensus en praktische noodzaak, bereidwillig geaccepteerd.


Enkele aspecten waar het persoonlijk programma invloed op heeft, zijn bijvoorbeeld de plaats en tijd van de geboorte van een Dienaar en de keuze van zijn ouders.* De astrologische gegevens van een Dienaar worden van tevoren nauwkeurig bepaald om bepaalde patronen en gebeurtenissen in zijn leven te ensceneren. Het vermogen van een Dienaar om deze vrijwillig gekozen opdracht succesvol af te ronden is al een gegeven, want naast karmische overwegingen is het vermogen om doelen te verwezenlijken in feite het grootste criterium waarop een Dienaar voor fysieke incarnatie geschikt bevonden wordt. Het programma is zo samengesteld dat hij vele kansen op succes zal krijgen, maar toch bepaalt iedere Dienaar zelf met zijn vrije wil of hij verstandige keuzes maakt in de situaties die het leven biedt, en hij bepaalt dus ook zelf of hij een positief resultaat bereikt. Het programma is niet meer dan een gids.

 

* Veel Dienaren merken al heel jong dat zij, anders dan hun broers en zusters, niet de gebruikelijke band met hun ouders voelen. Vaak komt dit doordat de ziel van een Dienaar dan geen enkele karmische band heeft met de moeder of de vader. Het is heel goed mogelijk dat dit hun allereerste ontmoeting is, en dat deze ouders zijn gekozen uit puur praktische overwegingen, dat wil zeggen: om te voorzien in bepaalde omstandigheden die het doel van de Dienaar kunnen vergemakkelijken.

 

Deel van ieder persoonlijk programma is het bezit van een bijzondere intelligentie die in de vorm van gecodeerde informatie op allerlei niveaus in de psyche van de Dienaar is opgeslagen, en het geheel van al deze informatie is tegenwoordig van groot belang voor het ontvouwen van het Goddelijk Plan op Aarde. Zulke gegevens zijn opgeslagen in de vele subtiele bio-energetische zenuwkanalen, en ze kunnen worden geactiveerd – en dus worden herinnerd – als dat oprecht verlangd wordt. Dit inroepen van informatie kan gebeuren door Dienaren zelf, maar ook door anderen die hun om hulp vragen, en het maakt niet alleen de belangrijke en relevante kennis los waar de Dienaar zich dan van bewust wordt, maar het kan ook welwillende krachten oproepen uit de hogere werelden. Dit resulteert in een vruchtbare uitwisseling waarbij deze krachten helpen met het zuiveren en het verheffen van het bewustzijn van alle betrokkenen.

 

De blauwdrukken van persoonlijke programma’s gaan altijd uit van hetzelfde basisgegeven. De programma’s zijn er namelijk altijd op gericht om de Dienaar te helpen met het laten stijgen van de planetaire frequentie, en verder ook om hem te helpen met het laten klinken van de roep tot dienstbaarheid, het beantwoorden van verzoeken om hulp, en met het fungeren als gids door anderen naar de Nieuwe Wereld te leiden. Dit zijn de belangrijkste algemene uitgangspunten voor alle programma’s. We moeten hierbij echter wel bedenken dat er verschillende soorten Dienaren zijn, en dat iedere Dienaar incarneert om een andere rol te spelen binnen de grenzen van het plan als geheel. De unieke aard en uitdrukking van al die verschillende rollen staan in direct verband met allerlei dingen zoals hun specifieke taak, hun stellaire of dimensionale achtergrond, hun niveau van spirituele ontwikkeling, en verder hun aard, kundigheden en zelfs de plaats en tijd waarop zij op Aarde geboren zijn. De persoonlijke programma’s kunnen dus in allerlei opzichten veel van elkaar verschillen. Toch zal een Dienaar er veel profijt van trekken als hij het fundamentele principe begrijpt dat aan de algemene structuur van alle programma's ten grondslag ligt. Als hij dit principe doorziet zal hij het programma op waarde kunnen schatten, en het zal veel van hun eigenschappen verklaren. Bovendien zal het hem helpen met het proces van herinneren.

 

Het persoonlijk programma biedt een soort geordend systeem waarin Dienaren hun overgave van het lagere aan het hogere zelf kunnen demonstreren, dus een systeem waarin ze het persoonlijke leven tot het goddelijke leven kunnen sublimeren, zoals ze dat al vele malen gedaan hebben in andere incarnaties – in deze wereld en in andere werelden. Natuurwetten kunnen per planeet soms sterk verschillen. Ze hangen af van de unieke eigenschappen en de Wil van de heersende solaire Godheid van het stelsel waar de planeet bij hoort. Omdat Dienaren voor de mensheid als model dienen voor de Nieuwe Weg van bewuste spirituele ontwikkeling, moeten ze hun oude wijsheid, kennis en vermogens nu aanpassen aan de huidige noden, wetten en omstandigheden van de Aarde, en ze vervolgens opnieuw presenteren. Dienaren krijgen dus niet alleen beperkingen opgelegd door de sluier van vergetelheid, maar om de mensen een volmaakt voorbeeld te kunnen geven, moeten ze ook de speciale omstandigheden die er op Aarde heersen niet uit het oog verliezen, en zich er steeds aan aanpassen. Dit geldt voor iedere Dienaar, zelfs als hij door toegewijde dienstbaarheid op andere plaatsen en momenten aanzienlijke hoogten van spiritueel meesterschap heeft bereikt.

 

Ontwakende Dienaren moeten dus hun vertrouwde en geprefereerde vormen van dienstbaarheid flink aanpassen, en dat is vaak een grote bron van ontsteltenis, want hun spirituele percepties duiden er ondubbelzinnig op dat er echt iets heel erg mis is met de manier waarop de mensen van deze wereld hun leven leiden. Ontwakende Dienaren zullen over het algemeen het typische Aardse bestaan – en de houding die dat bij de overgrote meerderheid van de mensen oproept – met volslagen ongeloof gadeslaan. Want waarom moeten ze in vredesnaam een sociaal masker dragen om misverstanden en wantrouwen te voorkomen, en om te ontkomen aan de agressie van juist die mensen die zij als vrienden komen helpen? Waarom is het nodig om zo voorzichtig te werk te gaan en tegennatuurlijke en zielsverstikkende rollen te spelen, alleen maar om gewaardeerd en geaccepteerd te worden? Waarom worden ze zo vaak gedwongen tot het onderdrukken van hun natuurlijke neigingen, als dat betekent dat er maar een heel klein beetje overblijft van wat zij de mensheid aan dienstbaarheid te bieden hebben? Waarom worden ze toch door de maatschappij gehinderd om te zijn wie ze werkelijk zijn: spontane en liefhebbende wezens, die vrij zijn van enige behoefte om de uitingen van hun hart te censureren, als zij zien en weten wat waar is? En als ze de Waarheid met werkelijk altruïstische motieven aanreiken, waarom herkent de mensheid die dan niet? Waarom nemen de mensen hun aanbod voor dienstbaarheid niet dankbaar aan, en waarom helpen ze niet mee om samen de positieve veranderingen teweeg te brengen die overal ter wereld zo dringend nodig zijn? En waarom bestaat er nog altijd zo’n apathie en gelatenheid in de wereld, als die wereld toch overduidelijk ernstig ziek geworden is van de manier waarop de meeste mensen hun leven leiden?

 

Dienaren die een hand uit proberen te steken naar de ongelukkige mensheid, zullen waarschijnlijk door deze en nog andere vragen geplaagd worden, totdat ze zich op een gegeven moment realiseren dat die ongevoeligheid en het gebrek aan interesse in werkelijk belangrijke zaken op deze duistere planeet heel gewoon zijn. Onverschilligheid en soortgelijke reacties die bij de mensen uit angst en onwetendheid voortkomen, zijn heel gebruikelijk als een Dienaar de aanwijzingen van zijn programma volgt, want het programma is juist ontworpen om alle verouderde gedachtepatronen en inefficiënte manieren om in het levensonderhoud te voorzien af te breken. Deze systemen zullen zelfs helemaal verdwijnen doordat Dienaren iets nieuws introduceren wat wel waarachtig en goed is.

 

Waarheid is overeenstemming met de realiteit, en als Ware woorden gehoord worden door een open en ontvankelijk oor, dan kunnen die iemands geest verheffen en zelfs een permanente positieve transformatie teweegbrengen. Maar dit is een wereld waar zelfzucht, angst en ontkenning overheersen, een wereld waar de eenvoudige Waarheid nog altijd een zeldzame en onwelkome indringer is voor de gebarricadeerde harten van velen. Daarom lijken de naakte feiten heel bedreigend voor mensen die gehecht zijn aan hun illusies, en die dus niet goed voorbereid zijn om te ontvangen wat nieuw, rooskleurig en bevrijdend is. De Onpersoonlijke Waarheid is een vloek voor het ego dat aan zijn eigen ‘veiligheid’ en comfort vasthoudt en juist op leugens gedijt. “Licht kan de mens niet bekoren, want licht onthult zijn verdorvenheid; de mens hult zich liever in de duisternis.” – Jezus.

 

Dienaren krijgen vaak negatieve reacties op hun open en vaak gepassioneerde – want nogal dringende – beroep op de mensheid*, en dat vormt een onlosmakelijk deel van hun Aardse beproevingen. Als die beproevingen eenmaal herkend, geaccepteerd en getranscendeerd zijn door het onthecht toepassen van wijsheid, dan zullen ze bijdragen aan het instrueren en temperen van de ontwakende ziel. Het zal positieve en zinnige gebeurtenissen teweegbrengen, en soms zelfs welwillende krachten inroepen die op een bepaald niveau wel degelijk door de mensheid ontvangen en zeer gewaardeerd zullen worden.

 

* Het persoonlijk programma van een Dienaar bevat elementen die kunnen werken als een soort veiligheidsventiel. Het kan dan ook gebeuren dat een Dienaar op mentale blokkades stuit, alleen maar omdat hij teveel gevoelige informatie wil delen op het verkeerde moment, of met de verkeerde persoon. Goddelijke interventie gebeurt dan onmiddellijk, en die zal er altijd op gericht zijn om te voorkomen dat een overijverige persoonlijkheid van een Dienaar een ernstige fout maakt. Als een Dienaar toch doorgaat met zijn pogingen om diegenen te helpen die echt niet willen of kunnen worden geholpen, dan zal hij merken dat hij zich krachteloos gaat voelen en verward. Dat geeft duidelijk aan dat hij iets verkeerd doet.

 

* * *

 

“Tegenover elke duizend die de takken van het kwaad afhakken, staat er één die de wortels aanpakt.” – Henri Thoreau.

 

In tegenstelling tot de meeste mensen in de medische wereld van vandaag zijn de meer gevorderde Dienaren er niet in geïnteresseerd om de wonden te verzorgen die mensen zich door hun onwetendheid herhaaldelijk zelf toebrengen. Ze zijn niet geïncarneerd om alleen maar symptomen te bestrijden en de lijdende mens wat troost te bieden. Dienaren zijn nu hier om de oorzaken van het lijden van de mens uit te roeien, en om daarmee wereldwijd genezing te bewerkstelligen. Toch dwarsbomen de grote monsters van gewoonte en gebruik voortdurend hun pogingen iets nieuws en onorthodox in te voeren, zelfs als er tastbare bewijzen zijn voor de bruikbaarheid ervan. Daarom gebeurt het ook vaak dat Dienaren door de maatschappij gedwongen worden om compromissen te sluiten met hun ware potentieel aan dienstbaarheid. Zo’n bekrompen mentaliteit probeert de Dienaar slechts gevangen te houden in de middelmatigheid van het ‘normale leven’; soort zoekt soort: leed zoekt gelijkgestemden, net als onwetendheid. Toch is het voor een Dienaar onmogelijk om compromissen te sluiten zonder daar onaangename gevolgen van te ondervinden, want hun programma zal hen dwingen te leven in overeenstemming met wat ze voelen en weten. Als Dienaren consequent blijven weigeren zich te conformeren aan bepaalde gebruikelijke maar verouderde en inefficiënte methoden, dan zullen ze merken dat ze vaak de afkeuring oproepen van mensen die geworteld zijn in traditie en beperkte uitgangspunten. Sommige Dienaren zullen zelfs vervolgd worden in hun eigen huis en door hun eigen collega’s. Anderen moeten zich op de achtergrond van de maatschappij terugtrekken, omdat de mensheid hen afwijst als hun programma zich ontvouwt. Uiterlijk lijken zij minder actief, en daardoor worden ze dan verkeerd beoordeeld. Toch maakt dit alles niet uit voor de Dienaar die zich iets herinnert van wie hij is en die daarom iets begrijpt van hoe zijn programma zich verhoudt tot het gebruikelijke leven op Aarde. Voor hem is het heel duidelijk welke weg hij moet gaan, en hij weet wat dienstbaarheid inhoudt. Zijn spirituele begrip, overtuiging en inzicht zullen blijven groeien, en dat bereidt hem voor op de Oogsttijd.

 

Hoe dichter men bij het spirituele doel komt, hoe steiler het pad wordt, en hoe groter de obstakels in het leven op het eerste gezicht zullen lijken. Zulke obstakels zijn onvermijdelijk en geven juist vooruitgang aan. Ze vormen een belangrijk aspect van de Wet van Karma. Spirituele vooruitgang blijkt juist uit een grotere bereidheid om oud karma op te lossen en meer uitdagende beproevingen aan te gaan voor een snellere spirituele vordering. Goddelijke afgezanten zullen er dan ook op toezien dat iedere ziel precies de juiste hoeveelheid karma op het juiste moment krijgt toebedeeld, zodat het zo vlug en veilig mogelijk in balans kan worden gebracht. De esoterisch bewuste mens kan moeilijkheden en uitdagingen op zijn levensweg zien voor wat ze zijn: goede kansen om vorderingen te maken, en hij zal ze daarom blij verwelkomen (hoewel misschien pas achteraf!).

 

Dienaren zullen zeer geholpen zijn met elementaire kennis van universele wetten en van de staat waarin de wereld zich nu bevindt. Deze kennis zal het makkelijker maken de nodige onthechting op te brengen bij alle spot en afwijzing, en alle schijnbare persoonlijke onrechtvaardigheden zullen ze dan wijs kunnen aanvaarden. Ze kunnen hun levenspatronen en ervaringen dan opnieuw en onpersoonlijk bekijken, en dan kunnen ze zien hoe het programma hen een les heeft geleerd. Op Aarde wordt zo gauw vergeten dat Liefde en Intelligentie het hele universum doordringen. Werkelijk alles in de Schepping wordt in stand gehouden door goddelijk decreet: “Twee mussen kosten toch maar een stuiver? Daarvan zal er niet één op de grond vallen buiten jullie Vaders wil om.” – Matt. 10:29. Als Dienaren pijn of moeilijkheden hebben, en als zij confrontaties in de toekomst willen vermijden, dan moeten ze de situatie herkennen als een spirituele kans en ontdekken welke belangrijke les er in hun reactie verweven zit. De lessen van het persoonlijk programma zullen een Dienaar tot grotere empathie brengen en tot dieper medeleven voor de mens en het leven op Aarde. Zo maakt de Dienaar vorderingen, en de uiteindelijke goddelijke beloning staat al voor hem klaar.

 

Als Dienaren eenmaal helder en goed geïnformeerd zijn, dan zullen ze gemotiveerd blijven om een oprechte en spiritueel inroepende houding te bewaren op alle gebieden in het leven. Dan zullen ze ook steeds meer hun begeleidende programma als realiteit ervaren, en dan zal hun bewustzijn weer in harmonie komen met de grote Wet van Dienstbaarheid, waar de groepsziel van nature al aan gehoorzaamt. Door op een spirituele – dus juiste – manier te reageren op de kansen die de spanningen in de wereld voortdurend bieden, zullen Dienaren de binnenkomende nieuwe energieën kunnen ontvangen die er voor hen beschikbaar zijn. Dan zullen ze ook bewust het doel van hun incarnatie kunnen manifesteren door te tonen hoe ze zich op de nieuwe en aangepaste wetten van het Aquariustijdperk afstemmen.

 

Onvermijdelijk zullen Dienaren steeds diepere openbaringen en herinneringen ervaren als zij de sluier van vergetelheid doorbreken door steeds meer in overeenstemming te leven met hun programma en hun voorbestemde missie. Dit doen ze door juist te handelen, in plaats van blind te reageren. Talloze wijze denkers en ware spirituele leraren hebben door de hele Aardse geschiedenis heen begeleiding geboden bij het gaan van deze weg*. Toch vertrouwen de meeste Dienaren het universum nog niet voldoende, en passen ze de eenvoudige principes waarmee ze hun leven door genade kunnen laten leiden niet volledig toe, wat alle heiligen juist wel deden. VERTROUWEN – en dus niet angst – is in deze tijd inderdaad een uiterst belangrijke sleutel voor succes. Als Dienaren goed luisteren naar hun innerlijke leraar, en als zij alle invloeden negeren van de onjuiste meningen van anderen die meestal zelf de weg kwijt zijn, dan zullen ze een eenvoudig maar zeer krachtig proces in werking zetten dat hun feilloos over het Lichtend Pad verder zal leiden.

 

* Krishna, Boeddha, Jezus en alle andere waarlijk Grote Dienaren uit de religieuze geschiedenis slaagden erin de aanwijzingen van hun persoonlijke programma’s volmaakt op te volgen.

 

* * *

 

Soms laten Dienaren tijdens de wachttijd juist het tegenovergestelde zien van de eigenschappen die ze zullen demonstreren als ze eenmaal ontwaakt zijn. Zo’n polarisatie is dan een belangrijk deel van hun programma. Voor veel Dienaren is het Aardse bestaan vaak een bron van allerlei angsten, niet alleen doordat ze beperkt worden door de sluier van vergetelheid, maar ook door de beperkingen die het persoonlijk programma hun noodgedwongen oplegt. Desondanks kunnen zij uiteindelijk elke tekortkoming, zwakheid en behoefte van het lagere zelf volledig te boven komen, en dan zullen ze juist succes en meesterschap op een specifiek gebied kunnen demonstreren. We moeten niet vergeten dat Dienaren incarneren om het hele drama van het menselijke leven op alle niveaus mee te spelen, en dat ze voorbestemd zijn om uiteindelijk opnieuw te ontwaken in de relatieve perfectie van hun ware Aard. Ook moeten we beseffen dat hun tijdelijke rol van bijvoorbeeld crimineel, prostituee, zwerver, of wat dan ook alleen maar deel was van hun programma, zodat ze op dat niveau konden ervaren, leren, transmuteren en dus ook dienen.

 

Zoals we al eerder hebben gezegd, vertonen alle Dienaren samen onder leiding van de groepsziel aanvankelijk alle menselijke disfunctionele patronen die er bestaan. De pijn en de innerlijke conflicten die dat teweeg brengt vergeten ze nooit meer, en daarom moet dit de rijkdommen van het hart wel naar boven halen. Deze disharmonieuze patronen voorzien Dienaren dus van de nodige crises, waardoor ze uiteindelijk bepaalde aspecten van de menselijke aard leren beheersen. Vaak is het persoonlijk programma in het begin behoorlijk streng, maar ontwakende Dienaren zullen zich altijd gedreven voelen om de negatieve elementen in hun programma te sublimeren tot de corresponderende positieve en creatieve uitingen ervan. Als Dienaren hun beproevingen eenmaal doorstaan hebben, en ze daarmee aan vertrouwen, herinnering en helderheid hebben gewonnen, dan zullen ze tot de volgende fase van hun programma kunnen overgaan. Dan zijn ze klaar om de mensheid van de duisternis naar het licht te leiden.

 

Soms blijven Dienaren echter stil staan op hun pad, omdat ze niet te maken willen hebben met al het ‘legitieme’ leed van de menselijke ervaring, en dan kunnen zij zichzelf bijvoorbeeld verdoven door eindeloos naar afleiding en vervulling van hun eigen wensen te blijven zoeken. Als zij zo afdwalen van de bedoelingen van hun programma, dan zullen ze merken dat er nog grotere moeilijkheden in hun leven zullen ontstaan, veel meer dan wat normaal is voor gewone mensen en hun tekortkomingen. Op het moment dat een Dienaar onverstandig reageert op de uitdagingen die het persoonlijk programma hem voorschotelt, schept hij grote problemen, en dan laat hij de mensheid zien hoe we ons aan de vooravond van de Nieuwe Dag vooral niet moeten gedragen. Toch zullen zelfs zulke vermijdbare beproevingen op langere termijn hun eigen specifieke voordeel opleveren, ondanks hun pijnlijke aard, want het zijn eigenlijk noodzakelijke lessen die voortkomen uit onvoorziene invloeden van het persoonlijk programma. Ook deze lessen zijn ervoor om de Dienaar aan te moedigen zijn reis op het smalle en rechte pad voort te zetten.

 

Wanneer een Dienaar wijselijk besluit om op zijn eigen persoonlijk programma te vertrouwen, dan zal hij merken dat hem een onfeilbare bron van spirituele begeleiding ter beschikking staat die hem veilig (maar niet altijd ongedeerd!) door alle Aardse beproevingen leidt. Een Dienaar zal de gefluisterde boodschappen van het persoonlijk programma zeker herkennen als hij de elementaire feiten van deze tijd begrijpt en in gedachten houdt. Hij zal merken dat zijn bewustzijnsniveau stijgt als hij in overeenstemming met het Goddelijk Plan handelt, en dat het daalt als hij iets doet dat schadelijk is voor het algemeen belang en dus ook voor hemzelf. Zodra hij deze subtiele innerlijke leiding veronachtzaamt, zal de groepsziel zich terugtrekken, en dat zal leiden tot sombere depressies, moedeloosheid, spiritueel lijden en zo meer. Al die dingen zijn duidelijke aanwijzingen dat de Dienaar tegen zijn programma ingaat.

 

Als Dienaren het gevoel hebben dat er iets in hun leven ontbreekt, dus als zij bijvoorbeeld aan onverklaarbare sombere stemmingen lijden, dan is er zeker een belangrijke les die hun bewustzijn probeert te bereiken. Deze les komt voort uit het programma, en als die naar behoren herkend wordt, kan de Dienaar weer verder. Hoe dik de sluier van vergetelheid ook is, op Aarde spreekt de groepsziel voortdurend tot de Dienaren via werkelijk alles: via de natuur, mensen, dromen, gevoelens, stemmingen, gewone gebeurtenissen enzovoort, en dat doet hij altijd zuiver met de bedoeling de Dienaar te begeleiden. Als Dienaren goed blijven opletten in deze laatste jaren tot aan de Oogsttijd, dan zullen ze bepaalde belangrijke aanwijzingen in hun leven kunnen herkennen als aanwijzingen van de min of meer alwetende spirituele intelligentie van de groepsziel. Zodra Dienaren de aanwijzingen van hun eigen programma opvolgen, zullen ze een positieve impuls ervaren, en ook helderheid en spirituele verlichting, en de vreugde die altijd samengaat met goddelijke intentie. De verrukking om de Natuur te horen spreken, als zij haar geheimen prijsgeeft in een gestage stroom van harmonieuze synchroniciteiten, is maar één beloning voor de Dienaar die (opnieuw) leert de innerlijke stroom van genade te volgen.

 

Dienaren zouden er daarom goed aan doen om met heel hun hart en zo goed als ze kunnen hun innerlijke leiding – dus hun persoonlijk programma – te volgen, zelfs als dat hen naar beproevingen leidt die op het eerste gezicht wel erg groot lijken, of irrationeel, of zelfs totaal onmogelijk. Met hun blik strak op de weg gericht kunnen ze met vertrouwen het Ware Pad volgen dat naar het grote succes en Bevrijding leidt. Daarbij moeten ze altijd dit bijbelse gezegde in gedachten blijven houden: “Hoewel ik ronddwaal in de vallei van de schaduwen van de dood, zal geen kwaad mij deren.” De beproevingen van Dienaren zijn ervoor bedoeld om uiteindelijk de transformerende kracht van wijsheid in hen los te maken en daarmee de wereld te verrijken. Door het licht van transformatie blij uit te stralen, beïnvloeden Dienaren niet alleen de mensen die aan hun aura blootgesteld worden, maar ook verspreiden zij zaadjes met een hogere en nieuwe vibratie in het subtiele energierooster van de planeet, en daarmee maken ze het voor de hele mensheid gemakkelijker om de reis naar de Nieuwe Wereld te ondernemen.

 

* * *

 

We moeten hier ook vermelden dat de traditionele spirituele oefeningen bij Dienaren niet de resultaten zullen opleveren die in de boeken staan beschreven, en dat komt doordat hun programma bepaalt wanneer het tijd is voor zulke resultaten. Een Dienaar kan bijvoorbeeld tien jaar lang wel twaalf uur per dag mediteren, maar daar zal hij veel minder baat bij hebben dan de grote yogi’s en mystici van vroeger, want de groepsziel zal in deze incarnatie niet toestaan dat hij voorbij een bepaald bewustzijnsniveau komt voordat het juiste moment aangebroken is.

 

Dienaren gebruiken spirituele oefeningen zoals meditatie op een heel andere manier dan zoals de mensheid dat door de eeuwen heen gedaan heeft. Ontwaakte Dienaren weten dat hun spirituele oefeningen alleen maar gedaan worden voor training en onderhoud van het etherische, emotionele en mentale lichaam. Het zijn deze lagere bewustzijnsvoertuigen – die bij iedere incarnatie net als het fysieke lichaam steeds opnieuw geschapen worden – die volwassen moeten worden, en niet de ziel van de Dienaar. In feite mediteert de spiritueel gevorderde groepsziel van een Dienaar al vanzelf in zijn eigen wereld als hij samenwerkt en dienstbaar is. Soms sijpelen de gevolgen hiervan in het bewustzijn van de Dienaar door, en dat brengt hem dan spontane, diepe en schijnbaar vanzelf komende spirituele ervaringen en gevoelens, maar de activiteiten van de groepsziel lopen lang niet altijd synchroon met de activiteiten van de persoonlijkheid van de Dienaar.

 

Meditatie en dergelijke zaken moeten daarom door Dienaren worden beschouwd als een middel voor spiritueel onderhoud, en niet als een methode om een nieuw doel te bereiken, want dat doel hebben ze in feite al bereikt aan de andere kant van de sluier van vergetelheid. Soms bereiken geïncarneerde Dienaren in de beginfasen van hun oefening nogal vlug een verrassend hoog niveau van innerlijke harmonie en vreugde, maar niet lang daarna worden ze door de groepsziel weer snel uit hun vredige staat van bewustzijn gegooid. Dit is bedoeld als een stevige herinnering aan al het lijden in de wereld, en als subtiele reprimande dat ze niet geïncarneerd zijn voor zichzelf. Als de Dienaar echter oprecht voor anderen mediteert, dan zal de groepsziel zich inschikkelijk opstellen en misschien zelfs in allerlei zegeningen voorzien. Dit is het grote essentiële verschil met de aspirant van vroeger die met behulp van meditatie juist naar zelfbevrijding zocht. Nu mediteert men – als men dat al doet – voor anderen, om de genade van het Aquariustijdperk te ontvangen en daarna het Nieuwe Wereldbewustzijn te belichamen.

 

* * *

 

Als de beginfase van het persoonlijk programma van een Dienaar met succes is afgerond door verstandige toewijding en juiste actie, dan zullen de algemene aanwijzingen van de volgende fasen zich vanzelf aandienen. De hogere vermogens en het spirituele bewustzijn dat eerder verborgen bleef, worden dan weer hersteld, vooropgesteld dat Dienaren verdergaan met het onzelfzuchtig vervullen van hun taak. Ze zullen dan het vermogen om de krachten van de Natuur te hanteren opnieuw ontdekken, en daarmee zullen ze hun grotere functie als goddelijke vertegenwoordiger op Aarde weer bewijzen.

 

In dit stadium kunnen Dienaren ook occult werk verrichten aan de verborgen kant van het leven. Ze worden zich dan bewust dat ze door het aanroepen van bepaalde positieve krachten levensversterkende energiestromen en gedachtevormen in de hogere dimensies kunnen produceren. Daar kunnen de zware en dichte mentale en emotionele projecties van de mensheid niet komen. Hoge spirituele vibraties zijn namelijk veel subtieler en dringen veel dieper door dan de grovere vibraties die de mensheid gewoonlijk produceert. Bovendien hebben ze een veel langere levensduur en ook een veel grotere invloedssfeer voor hun zegeningen en genezende werking. Het is een feit dat deze hogere frequenties, die kenmerkend zijn voor het bewustzijn van alle ontwaakte Dienaren, een positieve invloed hebben op de subtiele energievelden van de Aarde. Deze invloed draagt dan ook bij aan de voorbereiding voor het moment dat het collectieve bewustzijnsniveau van de mensheid stijgt, want dan zal het bewustzijn van de mensheid zich kunnen afstemmen op de sferen die zo voor hen zijn voorbereid, en daar kunnen ze dan van profiteren. Het scheppen van positieve etherische, astrale en mentale energieën is beslist een zeer waardevolle dienst, en zulk onzichtbaar esoterisch werk is een belangrijk deel van de taak van een Dienaar in de wereld.

 

Ontwakende Dienaren dragen door hun welwillende aard en activiteit automatisch bij aan het verhogen en versterken van het grote reservoir aan spirituele krachten. Zij moeten weten dat dit hun grootste dienst is tot aan het moment van hun laatste Weksignaal, als de Oogsttijd begint, en daarom is het voor die tijd een belangrijk deel van hun programma zelf. Dienaren die zich niet voldoende herinneren van occulte wetten, kunnen dit werk misschien niet op waarde schatten. De onmiddellijke resultaten van zulk esoterisch werk – bewust of onbewust uitgevoerd – zullen aan de meeste mensen onopgemerkt voorbijgaan, maar deze ware en zeer productieve krachten, die in werking gesteld zijn door het uitstralen van positieve energieën naar de hogere en subtiele bestaansvlakken, zullen toch generaties lang blijven doorwerken in alle sferen van de Aarde. Ze zullen zelfs diegenen zegenen en doen ontwaken die helemaal geen bijzondere interesse in het spirituele hebben. Onzichtbare metafysische activiteit is in feite een van de hoogste vormen van occulte meditatie, en het is er een die door de hele geschiedenis altijd beoefend werd door iedere vertegenwoordiger van het Goddelijk Plan. Deze occulte dienst heeft een waarde die steeds groter wordt, en daarom vormt het een belangrijk deel van alle positieve effecten die het volgen van de aanwijzingen van het persoonlijk programma oplevert.

 

 

Terug naar de inhoudsopgave

Volgende hoofdstukPagina voor het laatst bewerkt op: 15/04/2005