Het Passiespel van het Aquariustijdperk

| De Roep tot Ontwaken | Dienaren van het Goddelijk Plan | Ongewone Inzichten

 

Het Groepsprogramma

Voor de meeste mensen lijkt het leven op Aarde op een zoektocht door een labyrint vol uitdagingen en raadsels, een doolhof waarin je steeds moet kiezen welke kant je uit gaat. Hopelijk vindt de avonturier er af en toe ook een aanwijzing of een sleutel die hem op zijn zoektocht misschien een beetje kan helpen. Helemaal in het midden van dit labyrint bevindt zich, net als bij de meeste soortgelijke puzzels, een uiterst waardevolle parel, en dat is waar iedereen bewust of onbewust naar op zoek is.


Het leven van Dienaren die verdwaald zijn in het labyrint van de Aardse ervaring, vormt geen uitzondering op dit algemene patroon. Zij zijn ook op weg naar het middelpunt. Het gebeurt alleen erg vaak dat ze in hun vergetelheid niet meer beseffen waar ze eigenlijk naar op zoek zijn, laat staan waar het precies te vinden is. Hun persoonlijk programma drijft hen echter plichtsgetrouw via milde suggesties en subtiele hinten naar hun uiteindelijke bestemming. Of ze er nu al of niet voor kiezen om de veilige begeleiding van hun Herder te volgen, de groepsziel zal er altijd naar blijven streven om de Dienaren te inspireren het Ware Pad te volgen. Zo zullen ze op het juiste moment de benodigde sleutels, aanwijzingen en ingangen kunnen vinden die essentieel zijn voor het welslagen van hun missie.

 

Kandidaten voor eeuwige zaligheid moeten op hun afmattende zoektocht de onontbeerlijke Gouden Draad zien te vinden, want dat betekent de garantie dat ze op hun tocht naar het middelpunt ongedeerd langs menig drakenhol zullen worden geleid. Eén van de vele dingen die ze onderweg kunnen vinden is het Magisch Kristal van Helderziendheid. Dit zal een onontbeerlijk hulpmiddel blijken om de geheimen van het labyrint steeds dieper te doorgronden, en het zal ze helpen belangrijke aanwijzingen te vinden in het mysterie van hun opdracht. Door zo’n vondst trouw en wijs te gebruiken, kan een Dienaar veilig door alle deuren en doorgangen heen gaan die hem uiteindelijk naar de grote Poort van het Fortuin leiden. Deze laatste doorgang zal de vermoeide aspirant ten slotte naar de Heilige Grot brengen, helemaal in het hart van het complexe doolhof, en daar ligt het onschatbare Juweel van Herinnering op hem te wachten.

 

Het verkrijgen van deze trofee loont inderdaad zeer de moeite, want hij zal de Dienaar verheffen naar ongekende staten van verruimd bewustzijn. In fantasieavonturen worden zulke prachtige schatten echter nooit gemakkelijk veroverd. Als dat wel het geval was, dan zou het voor de moedige held of heldin uit het verhaal helemaal geen uitdaging zijn. Dit geldt ook voor het verhaal van het Pad naar Bevrijding. Als er spanningen zijn, of problemen of andere moeilijkheden, dan betekent zo’n vuurproef zeker een kans op een nieuwe ontdekking, en dus ook op vooruitgang. Dienaren moeten niet verwachten dat ze de steen der wijzen zonder moeite zullen vinden, maar ze moeten juist in gedachten houden dat de zoektocht zelf een zeer belangrijk deel is van hun programma. Bij een symfonie moeten we ook alle delen beluisteren, en van al die delen genieten, en dus niet van het begin af aan alleen maar denken aan de komende grote finale.

 

Het Aardse labyrint met zijn dichte vibratiesferen brengt iedereen veel grote obstakels en zware beproevingen, en daarom kunnen Dienaren soms hopeloos de weg kwijt raken in de wirwar van tunnels en doorgangen. Hoewel… Misschien niet helemaal, want het programma van iedere Dienaar bevat ook bepaalde noodvoorzieningen. Om de vergelijking door te zetten: Er zullen ongetwijfeld andere avonturiers zijn die meer succes hebben en die dus dichter bij het centrum van het doolhof zijn gekomen. Misschien hebben ze het centrum zelfs wel gevonden en hebben ze hun persoonlijke trofee al mogen ontvangen. Deze Dienaren die al verder zijn gekomen dan de rest, kunnen andere Dienaren nu hulp bieden, want zij hebben 1) hun sluier van vergetelheid al tot op zekere hoogte doorbroken. Verder zijn zij 2) in hun programma aangeland bij de fase waarin zij zulke hulp moeten gaan bieden, en 3) hebben ze zich meer herinnerd dan diegenen die de weg nog niet gevonden hebben en die nog in hun eentje door het labyrint dwalen. En omdat zij 4) hun medezoekers kunnen herkennen, zijn zij begonnen hun gezamenlijke missie te verwerkelijken door zich op het fysieke vlak met hun groepsziel te verenigen.

 

Het afwerken van het persoonlijk programma kunnen we duidelijk herkennen als een klein stukje van het veel belangrijkere groepsprogramma, dat zich alleen samen met anderen succesvol kan manifesteren. Daarom zullen de Dienaren die eerder dan de meeste anderen bij het centrum zijn aangekomen, waarschijnlijk weer terug gaan, het labyrint weer in, om verdwaalde Dienaren te zoeken en hun de weg te wijzen. Ontwaakte Dienaren zullen zo de achterblijvers naar boven leiden, weg uit de grote ondergrondse catacomben van hun oude beproevingen. Ze zullen hen voorbij hun oude beperkingen van duisternis en verwarring sturen, en uiteindelijk zelfs helemaal het labyrint uit, het licht van de Nieuwe Wereld in.

 

* * *

 

In de eerste plaats zijn Dienaren in hun eentje op zoek naar aanwijzingen voor hun eigen persoonlijke programma’s, maar de kans is erg groot dat ze elkaar op een gegeven moment onderweg tegenkomen als hun paden kruisen. Als er twee of meer leden van dezelfde of een verwante groepsziel samenkomen, dan is er op een bepaald niveau vrijwel altijd een instinctieve herkenning. Die herkenning kan bijvoorbeeld blijken uit vreemde en magische ‘toevalligheden’ die met de ontmoeting samengaan, en die de Wet van Synchroniciteit demonstreren. Of het blijkt uit een flits van een plotselinge vage herinnering aan een eerdere incarnatie, wat dan samen gaat met een warm gevoel van vertrouwdheid. Of het blijkt uit het plotseling voelen van overeenkomsten in visie en levensdoel. Maar het kan ook blijken uit een onmiddellijke elektrische uitwisseling die vaak ervaren wordt als een opwindende tintelende sensatie rond het hart of het hoofd, of zelfs over het hele lichaam. Als dat laatste het geval is en het de vrije loop wordt gelaten, dan kan het een groot weksignaal worden, doordat het de aura’s van beide Dienaren stimuleert en zo hun bewustzijn verhoogt. Zo kan er zonder enige inspanning een gesloten circuit van metafysische krachten ontstaan, en zij die de verrukking, die daar het gevolg van is, hebben mogen meemaken, zullen dat als een onvergelijkelijke ervaring van genade beschouwen. Toch is ook dat niet meer dan een heel lichte aanraking van het Nieuwe Wereldbewustzijn, niet meer dan een voorproefje van de veel grotere gebeurtenissen die er na de wachttijd aan staan te komen.

 

Als het Dienaren lukt om zelf hun sluier van vergetelheid tot op zekere hoogte te doorbreken en daarmee het doel van hun incarnatie te herinneren, dan worden ze natuurlijke katalysators voor elkaar, en dan kunnen ze anderen helpen op weg naar het licht van herinnering. Alle Dienaren die beginnen te ontwaken, kunnen bij andere ontvankelijke Dienaren het proces stimuleren van het herinneren van hun eigen persoonlijke programma’s en de grotere groepstaak. Het bewustzijn van alle Dienaren over de hele wereld verruimt en verenigt zich, en daarom begint nu het collectieve katalysator-effect op te treden. De synergetische kracht hiervan zal aanzienlijk bijdragen aan de bevrijding van de mensen die klaar zijn voor de Oogst. Het potentieel van dit collectieve katalysator-effect hangt af van de harmonieuze versmelting van de verschillende, elkaar aanvullende eigenschappen van alle individuele Dienaren. Om dit mogelijk te maken, moeten alle Dienaren hun volledige bezit en al hun kwaliteiten ten dienste stellen van de groep, de mensheid en de wereld. Dienaren moeten elkaar in hun huidige incarnatie vinden en opnieuw gaan samenwerken als één verenigd lichaam. De keuze om geïsoleerd te blijven betekent ervoor kiezen om geen deel te nemen aan het belangrijkste aspect van hun collectieve missie: het groepsprogramma.

 

Als ontwakende Dienaren elkaar ontmoeten en herkennen, zullen ze meteen weten dat hun uiteindelijke doelen dezelfde zijn. Ze zullen een drang voelen om samen te werken en om te kijken wat ze kunnen doen om het Ene Werk uit te voeren, en hoe ze dat kunnen aanpakken. We moeten echter goed begrijpen dat groepswerk ongehinderd doorgaat in de hogere werelden, want daar vindt doelgerichte eenheid en intelligente dienstbaarheid voortdurend en spontaan plaats. Voor het hogere bewustzijn van een Dienaar is fysieke nabijheid dan ook niet nodig om groepssamenwerking in de subtiele sferen teweeg te brengen. Maar toch zal een Aardse ontmoeting vaak de samenwerking aan de verborgen kant van het leven vergemakkelijken vanwege de gedachtevormen die ze dan van elkaar maken. Zulke gedachtevormen worden in mentale en astrale stof geproduceerd, en ze kunnen op de overeenkomstige bestaansvlakken dienen voor communicatie en contact met de andere ziel. Zo kan het werk in de wachtperiode op occulte wijze doorgaan zonder dat er fysieke samenkomsten nodig zijn.

 

Juist getimede ontmoetingen zijn belangrijke onderdelen van het groepsprogramma, en ze zijn bedoeld als stimulans voor het verkrijgen van meer inzicht, begrip en herinneringen. Verder dienen ze om de essentiële voorwaarden voor groepscontact in de wachttijd duidelijk te maken, alsook de voordelen ervan. Zulke ontmoetingen zijn gepland door de groepsziel, maar meestal blijft dat verborgen voor het gewone waakbewustzijn van de Dienaar, en daarom ervaart hij ze als gebeurtenissen die hem volkomen onverwachts overkomen. Deze voorbestemde ontmoetingen zijn voor Dienaren gelegenheden om met elkaar te beraadslagen, en om zo belangrijke sleutelinformatie te verkrijgen. Ook kunnen ze zo complementaire energieën uitwisselen. Zulke ontmoetingen in de levens van Dienaren op het fysieke vlak zijn duidelijk doelbewust gepland en intelligent geënsceneerd, en dat laat duidelijk de overkoepelende sturing van de groepsziel zien. Het zijn belangrijke elementen van het grotere plan dat zorgvuldig ontworpen is door het grote collectieve bewustzijn. Dit bewustzijn is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren en overzien van het groepsprogramma, en ook voor het kundig begeleiden ervan in de richting van het te bereiken doel.

 

* * *

 

Dienaren die zich iets herinneren van hun taak op Aarde zullen als vanzelf mee willen helpen met het voorbereiden van de weg voor anderen. De meer ontwaakte Dienaren hebben daarbij de verantwoordelijkheid om de anderen, die nog in het labyrint ronddolen, attent te maken op het bestaan van de uiterst belangrijke collectieve missie. Om samenwerking zonder uitstel mogelijk te maken, moeten Dienaren hun krachten verenigen en zich met heel hun hart wijden aan het hoogste goed dat zij als groep kennen. Iedere medewerker moet over drie belangrijke kwaliteiten beschikken als hij zich wil aansluiten bij een dergelijke waardevolle samenwerking. Deze zullen van vitaal belang blijken voor het herstel van hun volledige herinnering en dus ook voor het succes van de groep. De kwaliteiten zijn: 1) Een elementaire kennis van het ontwerp en het doel van het Goddelijk Plan als geheel, en de betekenis daarvan voor dit speciale moment in de ontwikkeling van de mensheid. 2) Een oprechte bereidheid om zich volkomen af te stemmen op de uitgangspunten en het doel van het groepsprogramma zoals dat door de leden is bepaald. 3) Het ter beschikking stellen van al zijn middelen en vermogens, zodat de groep als instrument kan helpen het beoogde goddelijke doel met de mensheid en de Aarde te verwezenlijken.

 

Als het aspect van solidariteit niet slaagt, dan blijft er een belangrijk potentieel onaangeboord. Het kan niet anders dan dat dit de Dienaren zal beletten hun volledige spirituele vermogen als een samenhangend geheel te gebruiken. Het eenheidsbewustzijn zal dan blijven slapen en de grootse triomf zal dan buiten bereik blijven, want deze allerzoetste overwinning kan men alleen proeven als het uiteindelijke doel van het groepsprogramma bereikt wordt.

 

De roep tot dienstbaarheid aan de wereld schalt nu in het oor van ieder weldenkend mens op Aarde. Alle zielenfamilies worden op dit moment uitgenodigd zich te verenigen op het fysieke vlak, en dit onvermijdelijke proces van hergroepering is nu wereldwijd gaande. Dienaren herkennen de diepe behoefte van de wereld, zij beseffen het bestaan van het Goddelijk Plan, en zij begrijpen waar de mensheid nu is aangeland, en daarom hebben zij inzicht in het potentieel van de wereld. Het vanzelfsprekende gevolg hiervan is dat zij zich geïnspireerd en gemotiveerd voelen voor groepssamenwerking en collectieve dienstbaarheid. Als Dienaren met al deze dingen bekend zijn, dan zullen zij laten zien dat ze hun spirituele groei bewust willen stimuleren door middel van dienstbaarheid – wat iets is dat bij het Aquariustijdperk hoort. Dit is een pad dat in de hogere dimensies al eeuwen trouw is gevolgd door de leden van de planetaire Hiërarchie van de Aarde. Zij hebben dit pad blijmoedig gevolgd terwijl ze hulp en bescherming boden aan hun jongere broeders en zusters: de mensheid.

 

Het feit dat de mensheid nu klaar is om een stap verder te gaan op de evolutiespiraal – het pad van spirituele groei van de hele groep – is inderdaad een heel positief teken, want het laat het onontkoombare universele proces zien waarin individualiteit weer versmelt met de Eenheid van het Goddelijke. Die vereniging is het uiteindelijke doel van alle zelfbewuste wezens in iedere levenssfeer van de hele Schepping, en dit is het ene grote doel waar de stuwende kracht van de goddelijke Geest al het lijdende leven altijd naartoe drijft.

 

* * *

 

Dienaren zullen op hun Aardse reis in het begin een eenzaam pad moeten volgen, want ze zijn dan nog afgesneden van hun zielenfamilie en ze staan nog helemaal alleen in hun zoektocht naar Leven en Doel. Op hun speurtocht naar herinnering zullen ze vanzelfsprekend de Waarheid, voor zover ze zich die herinnerd hebben, willen delen. Ook zullen ze anderen het begrip en inzicht aanbieden dat ze inmiddels verworven hebben. Hun individuele taak lijkt klein, maar collectief vormen ze een zeer aanzienlijk wereldwijd netwerk van spiritueel licht dat vandaag de dag geweven wordt als voorbereiding op het ontstaan van Lichtcentra over de hele fysieke wereld.

 

In de subtiele werelden staat iedere geïndividualiseerde Dienaar achter de andere, en allemaal steunen ze elkaar. Ze wachten op de uiteindelijke hereniging op het fysieke vlak en de groepsherinnering die daaruit volgt, want dan zal de glorie van het groepsprogramma werkelijkheid worden. Tegenwoordig, nu de deadline van de planeet snel dichterbij komt, zoeken veel Dienaren die in het verleden in relatieve afzondering te werk zijn gegaan, bewust naar aansluiting met gelijkgestemde zielen. Deze aansluiting maakt een groepssynergie mogelijk, en daardoor kan een groot etherisch web van licht, dat nu over de hele wereld geweven wordt en de hele planeet doordringt, volledig tot leven worden gewekt. Als dat gebeurt, dan zullen alle vermogens van de Dienaar vrijkomen op het fysieke vlak, en dan zal hij onoverwinnelijk voortgaan om de noodzakelijke – eigenlijk al veel te late – en volledige genezing van de planeet Aarde en al het leven erop te bewerkstelligen.

 

Deze Lichtcentra zullen een verreikende en zeer weldadige invloed hebben, maar we moeten goed begrijpen dat deze centra, in tegenstelling tot wat men meestal denkt, geen plaatsen zullen zijn voor genezing. Het zullen centra zijn van spirituele dienstbaarheid, en ze zullen veel verschillende functies vervullen. Slechts één daarvan is persoonlijke genezing. Het is de taak van werkelijk spirituele gemeenschappen om een heel scala aan diensten aan te bieden aan allen die het planetaire bewustzijn willen helpen verhogen door hun eigen bewustzijn te zuiveren. Onzelfzuchtige dienstbaarheid verhoogt de frequentie van het bewustzijn, en dat zet een transmutatieproces in werking dat een diepgaande genezing met zich meebrengt. Maar toch is zulke dienstbaarheid zeker niet alleen maar op genezing gericht, en dit is tijdens de geboorte van de Nieuwe Wereld een zeer belangrijke sleutel voor succes. Genezing is weliswaar een integraal deel van ieder werkelijk goddelijk werk, maar het moet niet het belangrijkste aandachtspunt worden van een gemeenschap. Een groep die zich daar wel op richt, zal daardoor meteen erg beperkt zijn in haar mogelijkheden, want er is iets dat veel en veel belangrijker is dan persoonlijke genezing en geluk. Dat is juist waarom de mensheid naar de goddelijke wereld geroepen wordt.

 

Alle succesvolle esoterische scholen van vroeger waren efficiënt en logisch opgebouwd met binnen- en buitencirkels, en dat zal ook het geval zijn met de occulte structuur van de Lichtcentra in het Aquariustijdperk. Deze concentrische ringen van dienstbare activiteiten geven de hoogte van het spirituele niveau aan, en dus ook het spirituele vermogen van de zielen die binnen de grenzen ervan werken. Bij groepen die een grote spirituele invloed hebben, zullen aspiranten als vanzelf steeds verder naar binnen getrokken worden. Dit gebeurt op basis van hun eigen vermogens, maar ook op grond van de mate van hun toewijding, de zuiverheid van hun motieven en hun spirituele niveau en verdienste. Ieder groepslid zal de juiste plek of taak vinden die voor hem de beste gelegenheden biedt, en het invullen van die taak zal dan harmonieus samengaan met het collectieve doel en het hoogste goed van de hele groep.

 

* * *

 

Het groepsprogramma is veel belangrijker dan het persoonlijke programma, maar nog belangrijker dan het groepsprogramma is de Wereldagenda. Dit plan omvat het geheel van alle inspanningen die geleverd worden door de vele samenwerkingsverbanden van Dienaren – zowel fysiek geïncarneerd als onbelichaamd. Al deze groepen Dienaren brengen samen het Nieuwe Wereldbewustzijn bij de Aarde naar binnen, en daarmee helpen ze de mensheid zich voor te bereiden op de geboorte van het Nieuwe Eden. De Wereldagenda is niets minder dan het onfeilbare Goddelijk Plan voor de mensheid en de planeet zelf. Als de kritieke massa onder begeleiding van toegewijde Dienaren bijeengebracht is, zal deze fase van solaire evolutie bereikt zijn, en dan zal de mensheid het langverwachte hemelse trompetgeschal eindelijk te horen krijgen. Vele zielen hebben zich dan al samen verenigd en in heilige dienstbaarheid afgestemd op Goddelijke Wil, en zo vormen zij dan strategisch geplaatste knooppunten van licht. Deze punten zullen zich steeds verder uitbreiden en via het subtiele energienetwerk over de hele wereld met elkaar in contact treden. Zo vormen ze samen één grote bol van een liefhebbende kracht die de hele planeet naar een nieuwe realiteit zal stuwen.

 

Esoterisch gezien kunnen we het groepsprogramma beschouwen als een grote en soevereine Gedachte in de Geest van God aan het begin van de Schepping, en deze Gedachte breidde zich sindsdien voortdurend uit en ontwikkelde zich steeds verder. Dit Kosmische Idee is een integraal deel van het Universele Goddelijk Plan van Evolutie voor al het leven overal in de Oneindigheid. Dit Plan beïnvloedt onze wereld, en daarom wordt de specifieke vorm en uitdrukking ervan steeds aangepast. Het is altijd afgestemd op het moment waarop de mensheid zich in de cyclus van spirituele ontwikkeling bevindt, en daarom kan het op elk gegeven moment hulp bieden die precies aansluit op haar bewustzijnsniveau.

 

Het groepsprogramma heeft zich altijd gemanifesteerd als een intelligent en doelbewust evolutionair patroon dat grote complementaire Krachten incorporeert. Deze Krachten hebben zich steeds verder ontwikkeld via ontelbare incarnaties in talloze verschillende werelden. Omdat deze bewust ontwikkelende Krachten vanuit allerlei rijken over de hele Kosmos afkomstig zijn, zijn ze in de lagere sferen van het universum bezield door ontelbare zowel collectieve als afzonderlijke belichamingen. Deze belichamingen zijn karmisch allemaal met elkaar verbonden, en daarom voelen deze tijdelijk geïndividualiseerde en gedifferentieerde levens zich vanwege hun intentie van dienstbaarheid gedreven om weer samen te smelten, en zich daarna weer opnieuw af te scheiden. Dit proces speelt zich af gedurende ontelbare interdimensionale zielsverhuizingen over ontzaglijke gebieden van ruimte en onmetelijke eonen van tijd.

 

Ieder schijnbaar afgescheiden leven weet dat het in essentie een onzichtbaar deel is van het Geheel, en dat dit Geheel een synergetische eenheid vormt, die veel meer is dan de som der delen. De Kosmische wet maakt dat de cumulatieve en onzelfzuchtig gerichte aandacht van een groep toegewijde zielen sterk in het voordeel is, als zij inderdaad samen als één geheel te werk gaan. Als zuivere motieven voor liefhebbende dienstbaarheid voorop staan, dan kan eenheidsbewustzijn een onoverwinnelijke Kracht aanboren die succes verzekert, en de intentie om de aanwijzingen van het Goddelijk Plan perfect uit te voeren is de ontembare drijvende kracht achter het groepsprogramma.

 

Een korte mystieke analogie kan hier misschien wat licht laten schijnen op de complexe dynamiek die in de hogere werelden in werking wordt gesteld, zodra Dienaren zich op het fysieke vlak verenigen om als groep samen te werken. Ieder geïndividualiseerd fragment van de groepsziel en zijn persoonlijkheid (de Dienaar) draagt een unieke muzikale samenklank in zich, een akkoord. Het bepalen van het juiste moment om die klank te laten horen, is van essentieel belang. Als de zielenfamilie zich opnieuw op het afgesproken tijdstip op Aarde hergroepeert, dan zullen alle individuele klanken combineren tot een transcendente code die uniek is voor de groep, en dat zal de groep bepaalde occulte privileges verlenen. Als het juiste aantal tonen in de juiste combinatie samenklinkt, zal er een verborgen sleutel worden omgedraaid, en dan zal er een verborgen poort opengaan. Dan zal er zich een groot Mysterie openbaren.

 

We kunnen de collectieve missie van alle Dienaren op Aarde vergelijken met een grote symfonie die uit heel veel verschillende muzikale tonen bestaat. Als er één of meer muzikanten in het planetaire orkest te vroeg hun instrument zouden bespelen, dan zou er een dissonant klinken, en dat leidt tot verwarring bij alle overige orkestleden. De melodie wordt verstoord, en het publiek in de wereld zou juist weer in disharmonie met het Goddelijk Plan worden gebracht.

De wereldwijde symfonie kan niet echt beginnen voordat er een zeker niveau van voorbereiding is bereikt. Maar toch, laten alle ontwakende Dienaren en alle voorbereide mensen er zeker van zijn dat ze binnenkort hun mooiste partij ooit zullen spelen in de Grote Rapsodie, want dat is het muziekstuk waar al het leven op Aarde op heeft gewacht sinds de Val van de mens uit de Tuin van Eden.

 

Terug naar de inhoudsopgave

Volgende hoofdstukPagina voor het laatst bewerkt op: 15/04/2005