Het Passiespel van het Aquariustijdperk

| De Roep tot Ontwaken | Dienaren van het Goddelijk Plan | Ongewone Inzichten

 

Tegenwerking van kwaadaardige intelligenties

Nu er steeds meer Licht naar het bewustzijn op Aarde komt, wordt de duisternis gedwongen zich ook steeds sterker te laten zien. Waar licht is moet immers wel de bijbehorende schaduw zijn – zijn tegendeel – want in een dualistisch universum kan het één nou eenmaal niet zonder het andere bestaan, het zou betekenisloos zijn.

Er ligt al miljoenen jaren een grote beschermende laag rondom onze planeet, en deze laag bestaat uit een spirituele kracht die aangebracht en onderhouden is door de planetaire Hiërarchie van de Aarde. 


Dit etherisch bolwerk reguleerde de stroom van allerlei energieën, krachten en zielen die bij de Aarde binnenkwamen, en het diende ook als schild om het kosmisch kwaad af te weren. Zonder dit middel zou de mensheid tegenstand en moeilijkheden hebben ondervonden die zwaarder zouden zijn geweest dan ooit. Maar nu komen we dicht bij het moment waarop de Nieuwe Wereld geboren wordt, en daarom worden er nu in deze beschermende laag bepaalde doorgangen geopend, zodat welgezinde entiteiten naar de levenssfeer van onze Aarde kunnen komen om hulp te bieden. Alleen worden deze doorgangen nu ook gebruikt door entiteiten die ons allesbehalve welgezind zijn, want zulke dwarse zielen hebben nu eenmaal ook het karmische recht om hier op Aarde te zijn.

 

Het Goddelijk Plan voor de Aarde is tot nu toe flink vertraagd door de tegenwerking van kwaadaardige intelligenties. Maar nu is de deadline voor de uitvoering van dat Plan erg dichtbij, en daarom neemt nu de activiteit van de duistere krachten over de hele planeet zo sterk toe. De duistere krachten beseffen dat het bewustzijnsverruimende licht al aan de horizon van de oude wereld gloort, en daarom doen zij tegenwoordig meer moeite dan ooit om al wat goed en rechtvaardig is tegen te werken. Zij ondernemen allerlei nieuwe, slinkse en wanhopige pogingen om het Goddelijk Plan nog meer te vertragen. Ook proberen ze de mensheid zoveel mogelijk het nieuwe licht, dat de planeet binnenkomt, te ontnemen. Dienaren zijn natuurlijk zeer belangrijke doelen voor de duistere krachten vanwege de inherente bedreiging die zij voor de heerschappij van het kwaad op Aarde betekenen. Daarom zullen Dienaren merken dat zij over het algemeen eerder de aandacht wekken van de broeders van het kwaad dan van de Goddelijkheid. Een kenmerk van leden van de duistere kant is dat zij zich nergens iets van aantrekken en volkomen genadeloos zijn in hun acties. Deze kortzichtige antagonisten kunnen Dienaren alleen maar als tegenstanders zien, en zij schuwen werkelijk geen enkel middel om bij deze deugdzame zielen zoveel mogelijk schade aan te richten.

 

Ieder mens met een spoortje zelfzucht, bijvoorbeeld angst of trots, is een gemakkelijk doelwit, en dat geldt ook voor ieder die weliswaar oprecht goede bedoelingen heeft, maar een zwakke, besluiteloze of starre geest bezit, want dat maakt hem beďnvloedbaar. Deze mensen zijn daarom de favoriete slachtoffers van de kwaadaardige intelligenties. Sommige ontwakende Dienaren moeten nog besluiten hun leven te wijden aan dienstbaarheid aan het Goddelijk Plan. Velen van hen zijn het slachtoffer van beďnvloeding uit de subtiele werelden, want deze beďnvloeding is erop gericht om de kans zo klein mogelijk te maken dat zij positief zullen reageren op hun weksignalen. Het gevolg hiervan is dat deze argeloze Dienaren lijden aan allerlei emotionele, psychologische en zelfs fysieke moeilijkheden die kunnen variëren van hoofdpijn en onverklaarbare vermoeidheid tot verregaande occulte bezetenheid. De planetaire deadline komt nu steeds dichterbij, en alle omstandigheden worden nu op Aarde steeds heftiger, zowel de goede als de slechte. Daarom zullen Dienaren die in hun vergetelheid veel schade aan hun persoonlijkheid hebben opgelopen, voor de volgende keuze komen te staan: Ze moeten óf zorgen dat ze een oprecht dienstbare groep vinden en hun leven onzelfzuchtig wijden aan het doel van die groep (waarmee ze hun eigen genezing bewerkstelligen), óf ze kunnen blijven steken in hun sombere duisternis die het gevolg is van onzekerheid en op zichzelf gericht zijn, en daarna zullen ze, na zo gefaald te hebben met hun opdracht, uiteindelijk uit de fysieke wereld worden verwijderd. Veel Dienaren moeten zich nog verenigen met gelijkgestemde zielen om aan het Ene Goddelijke Werk te beginnen. Zij moeten goed begrijpen dat een waarachtig spiritueel groepsverband een onaantastbaar beschermend energieveld schept dat al het kwaad effectief afweert, zodat hogere spirituele krachten de fysieke wereld binnen kunnen komen. Tijdens de onvermijdelijke aanval van de kwaadaardige en destructieve krachten zal zo’n energieveld voor elke groep een onmisbaar goed zijn.

 

* * *

De tegenkrachten kennen de wijsheid van het spreekwoord: “Voorzorg bespaart veel nazorg”. De broeders der duisternis hebben al eeuwen geleden de fundamentele uitgangspunten en bedoelingen van het goddelijk Plan voor de Aarde bekeken. Daarbij hebben ze vooral aandacht besteed aan deze huidige en afsluitende fase van de grote cyclus. Zo hebben ze zich voorbereid op wat in de Bijbel Armageddon* wordt genoemd.

 

* Het woord ‘Armageddon’ betekent in feite de laatste en beslissende slag tussen de krachten van goed en kwaad, en dat is inderdaad een beschrijving die nu volkomen van toepassing is. Steeds meer bewuste en gevoelige mensen kunnen zien dat deze strijd nu al gaande is.

 

Deze materialistische krachten gaan altijd in tegen spirituele ontwikkeling en zij volgen altijd de weg van de minste weerstand, en daarom beginnen zij hun kwaadaardige aanval op bepaalde personen al zo vroeg mogelijk, namelijk als de foetus in de baarmoeder nog bezig is zijn fysieke lichaam op te bouwen. Het is wetenschappelijk bewezen dat een ongeboren kind voor een belangrijk deel hetzelfde ervaart als de moeder, en daarom kan negatieve beďnvloeding van bepaalde personen (vooral Dienaren) al voor de geboorte beginnen, namelijk via hun ouders. Zo’n opzettelijke beďnvloeding blijft als regel gedurende de hele kindertijd doorgaan, en veel Dienaren kunnen zich uit hun vroegste jeugd dan ook bijzonder traumatische gebeurtenissen herinneren. Bij nader onderzoek blijken deze gebeurtenissen vaak de reden te zijn van een bepaalde persoonlijke gesteldheid of een verzwakking die nog steeds bestaat.

 

Zo wordt er in de kindertijd heel slinks een zaadje van angst in de persoonlijkheid van een Dienaar geplant. Dit grijpt het diepst in als het kind zes of zeven jaar oud is, want dan wordt de emotionele reactie in de persoonlijkheid geďntegreerd, en die raakt er dan permanent mee geďnfecteerd. Zo heeft het kwaad dan een eerste klap uitgedeeld, en het is dan de bedoeling om dat zaadje in het beďnvloedbare kind via zijn (of haar) omgeving te laten groeien. Die omgeving bestaat natuurlijk uit familie, vrienden en kennissen. De negatieve invloed van al die mensen wordt nog versterkt doordat die voortdurend wordt aangewakkerd door wezens die in de onzichtbare werelden leven en die, al of niet bewust, onder de vlag van de antichrist* werken. Emotionele of psychologische vergiftiging tijdens de vroege ontwikkelingsjaren van een kind kan dan ook makkelijk tot ernstige persoonlijkheidsstoornissen leiden, en die bieden op hun beurt weer een ingang voor de vertegenwoordigers van het kwaad, want zij gebruiken die stoornis om de Dienaar nog meer te infecteren met negatieve occulte beďnvloeding. Door zo de zwakheden van het imitatie-ego van de persoonlijkheid te vergroten, proberen ze het Dienaren onmogelijk te maken hun spirituele taak in het leven te vervullen.

 

* De antichrist is niet een persoon of een wezen, en het is niet de ‘Duivel’ of ‘Satan’ die beiden niet echt bestaan, al zijn er wel vele entiteiten die er al heel lang genoegen in scheppen om deze Heer der Duisternis te personifiëren. De term ‘antichrist’ verwijst naar alle kwaadaardige intelligentie die zich in het universum manifesteert als tegenstander van de plannen van de Kosmische Christus, de Heer van de Wereld. Daarmee wordt niet Jezus als persoon bedoeld, maar een veld van hoogontwikkeld goddelijk Bewustzijn. De Kosmische Christus is een Groot Wezen van Liefde en Wijsheid, en één heel klein straaltje kwam vanuit dit bewustzijn via de lagere voertuigen van Jezus onze wereld binnen, net zoals dat daarvoor gebeurde via bijvoorbeeld Krishna, de Avatar uit India. Maar dit gebeurde door de hele geschiedenis heen ook via veel andere grote Dienaren, en die kregen daarom de titel van Verlosser van de wereld. Het woord ‘Christus’ is afgeleid van het Griekse woord ‘Kristos’ wat De Gezalfde betekent.

Onder hen die voor de antichrist werken, bevindt zich een grote groep wezens die zeer doelbewust bezig zijn. Sommigen van hen zijn zeer ver gevorderd op gebied van occulte kennis. Daarmee kunnen ze macht uitoefenen over minder ontwikkelde zielen en gebruik maken van bepaalde natuurkrachten. Anderen zijn zich er misschien niet van bewust hoe ze heimelijk gebruikt worden door de broeders der duisternis, maar allemaal hebben ze één ding gemeen: zelfzucht. De gevaarlijkste types onder hen hebben een onverzadigbaar verlangen naar macht, persoonlijk succes en heerschappij over anderen. Het is in feite hun aangeboren zelfzucht die het hun onmogelijk maakt om onderling een werkelijk permanente verbinding aan te gaan. Dat is ook de reden waarom de machten van de duisternis uiteindelijk altijd zullen moeten verliezen van de grotere verenigde kracht van diegenen die het Goddelijk Plan dienen, want zij vormen juist door hun vereniging de goddelijke Macht van Gerechtigheid.

 

Een patroon dat bij Dienaren veel voorkomt is het jarenlang vervolgd en misbruikt worden door anderen die soms zelfs een volkomen irrationele haat voor hen koesteren. Dit wordt dan uitgelokt door onzichtbare entiteiten die zelf ook overgeleverd zijn aan de grillen en bevelen van de meesters van het kwaad. Zulke langdurige gewelddadigheden helpen Dienaren natuurlijk niet erg om een positieve en liefhebbende houding te ontwikkelen, en een groot aantal van hen laat dan ook allerlei vormen van psycho-emotionele instabiliteit zien, en dat was natuurlijk precies de bedoeling. Toch koos iedere Dienaar ooit vrijwillig voor de sluier van vergetelheid via fysieke belichaming, en we moeten niet vergeten dat elk van hen op dat moment volledig begreep en accepteerde dat hij hoogstwaarschijnlijk met zulke negatieve beďnvloeding te maken zou krijgen. Dit werd zelfs als een onontkoombaar aspect van hun opofferende missie beschouwd. Alle Dienaren begrepen heel goed hoe kwaadaardige entiteiten angst, twijfel, boosheid en dergelijke in hun slachtoffers proberen te zaaien om hen daarmee gemakkelijk controleerbaar te maken. Maar ze weten ook hoe alle schade aan hun lagere bewustzijnsvoertuigen effectief kan worden genezen. Nu is het tijd dat Dienaren zich deze kennis weer herinneren, zodat zij beter voorbereid zijn om een wereld in nood te helpen.

 

Desondanks kan het ook gebeuren dat Dienaren, zoals zo veel mensen tegenwoordig, onbewust pijnlijke ervaringen uit hun bewustzijn wegdrukken, omdat ze niet met zulke onaangename herinneringen te maken willen hebben. Toch zullen deze herinneringen bovengehaald moeten worden om op te kunnen lossen. Dit is deel van het herinneringsproces en onmisbaar om begrip, acceptatie en vergeving te kunnen vinden, want pas dan kan het volledig losgelaten worden en kan er genezing plaatsvinden. Dienaren die de weg gaan van zuivering en genezing zullen een groter vermogen ontwikkelen om anderen te helpen met hun genezingsproces. Bovendien is er voor de hele mensheid nu een ongekende genade beschikbaar vanwege de steeds sterker wordende stroom van Aquariusenergieën. Dat maakt een vlotte genezing en een snel en volledig herstel voor werkelijk ieder mens op Aarde mogelijk. Onzelfzuchtige dienstbaarheid is hiervoor de sleutel.

 

We hebben al eerder gezegd dat de Aarde in deze eindperiode een erg druk punt is dat overal in het hele melkwegstelsel de aandacht trekt. Zowel goedwillende als kwaadaardige entiteiten leggen nu contact met hun afgevaardigden op Aarde voor hun goddelijke of juist zelfzuchtige bedoelingen. Veel Dienaren ontdekken dat ze mediamieke gaven hebben en dat ze zo boodschappen van allerlei bronnen kunnen ontvangen (of ‘channelen’, zoals dat tegenwoordig heet). Zij moeten goed beseffen dat zelfs als ze oprecht op dienstbaarheid voor anderen gericht zijn, ze desondanks op spiritueel minder geďnspireerde momenten nog steeds boodschappen en beďnvloeding kunnen ontvangen van entiteiten die allesbehalve verlicht zijn. Dit zullen dan leugens zijn, of op zijn best verstoringen van de Waarheid.

 

Channelen, zoals dat tegenwoordig veel gedaan wordt, is een occult vermogen op laag niveau. Het is een van de eenvoudigste ‘spirituele paden’. Het stelt weinig eisen en daarom heeft het een verwaarloosbaar kleine invloed op de evolutionaire ontwikkeling, en het helpt Dienaren niet in het minst met hun belangrijkste taak op Aarde, namelijk het inroepen van goddelijke energie en deze aan de wereld doorgeven. Contact met het goddelijke is heel iets anders, en dit is altijd het belangrijkste doel geweest van elke serieuze spirituele aspirant, en dat geldt al helemaal voor ontwakende Dienaren. Omdat dit de meest directe manier van communiceren met de Goddelijke Geest is, verleent dit iemand het voorrecht om zuivere inzichten te mogen ontvangen en over een feilloze intuďtie en betrouwbare wijsheid te kunnen beschikken. De behoefte om nog informatie te verkrijgen via het communiceren met andere wezens verdwijnt hiermee volkomen. Omgekeerd kan channeling om allerlei redenen wel een zeer schadelijke invloed hebben op iemand die het pad van heilige dienstbaarheid volgt, en als contact met het goddelijke eenmaal is bewerkstelligd, is het toch totaal overbodig*.

 

* We willen niet ontkennen dat er ook nauwkeurige en erg bruikbare informatie ontvangen wordt door betrouwbare mediums. Maar toch moeten we niet vergeten dat dit alleen maar informatie is. Channeling vormt op zichzelf niet een weg van spirituele ontwikkeling.

 

Alle vormen van channeling leiden af van werkelijke spirituele ontwikkeling, en juist voor Dienaren houdt channeling tegenwoordig veel risico’s in. Bovendien is de trance waar minder ontwikkelde mediums zich dan in brengen een zeer onwenselijke toestand, vooral in deze tijd, want het scheidt het medium van zijn eigen ziel, en daarmee valt hij ten prooi aan ongezonde en materiële krachten waar het astrale vlak – het rijk der illusies – mee vol zit. Om veilig en intelligent gebruik te kunnen maken van channeling is het heel belangrijk dat men eerst onderscheidingsvermogen en zuiverheid van hart ontwikkelt. Als men dat blijft nalaten, dan zal een werkelijk spiritueel mediumschap tijdens de geboorte van de Nieuwe Wereld een zeldzaam verschijnsel blijven. Het merendeel van de in channeling geďnteresseerde mensen is naďef, gretig en opgewonden, en dit, gekoppeld aan de argeloosheid, de trots en de zelfzucht van vele mediums, maakt dat grote groepen mensen bloot komen te staan aan ernstige gevaren, omdat dit voortduend onheilige krachten op de wereld loslaat.

 

We kunnen er niet genoeg de nadruk op leggen dat er tegenwoordig allerlei kwaadaardige en doortrapte wezens in de subtiele sferen leven die in contact proberen te komen met gevoelige mensen om hen als instrument te gebruiken voor het uitvoeren van hun boosaardige plannen, net zoals de welwillende krachten in dienst van het Goddelijk Plan juist naar onzelfzuchtige en toegewijde harten zoeken om hen te helpen met het goddelijk Werk op Aarde. De nieuwe energieën stimuleren de lagere psychische vermogens van Dienaren, en als deze zich daardoor beginnen te ontwikkelen, dan zullen kwaadaardige intelligenties maar al te graag inspelen op dingen waar engelen zich juist nooit mee zullen inlaten. Als er ook maar een spoortje zelfzucht in het bewustzijn van het medium aanwezig is, dan loopt hij of zij grote kans om bedrogen en gebruikt te worden, of zelfs het slachtoffer van permanente bezetenheid. De omstandigheden hiervoor zijn nu, aan de vooravond van de Nieuwe Dag, erg vruchtbaar, want de mensheid is erg onnozel en haar verlangen is zo sterk. Onwenselijke occulte overheersing kan makkelijk optreden via de negatieve synergie die ontstaat bij groepen mensen die het mogelijk heel goed bedoelen, maar niet goed voorbereid zijn. Dit kan dan leiden tot bezetenheid van de hele groep, en tegenwoordig zijn er inderdaad bepaalde mediums die, samen met sommige van hun trouwe volgelingen, hard op weg zijn naar de psychiater!

 

Toch is liefhebbende hulp en volledige bescherming altijd in de buurt, zelfs op deze duistere planeet. Het onzelfzuchtig inroepen van hulp bevordert niet alleen een nederige en dienstbare houding, het zal ook altijd de aandacht van het goddelijke trekken, en hulp zal daarom ook altijd voorhanden zijn. Als mensen oprecht en met heel hun hart toegewijd zijn aan het bieden van spirituele hulp aan anderen, dan is een oppervlakkige occulte aanval over het algemeen het ergste dat negatieve entiteiten hun kunnen aandoen. Het succes van een aanval van de duistere krachten is recht evenredig met de mate waarin het slachtoffer op zichzelf gericht is. Zelfzuchtige gedachten en emoties leiden alleen maar tot verlaging van de frequentie van iemands bewustzijn, en dat maakt iemand tot een makkelijk slachtoffer van kwaadwillende entiteiten.

 

* * *

 

Het is overduidelijk dat er op Aarde al heel lang een extreem patriarchale onbalans heerst. De aangeboren creatieve en intuďtieve kwaliteiten van de vrouwelijke geest worden al eeuwen door de verwrongen mannelijke waarneming gevreesd, en daarom worden vrouwen al net zo lang onderdrukt, overheerst en vervolgd. Er moet evenwicht komen in een wereld waar de mannelijke kracht zo veel controle heeft, en daarom heeft de meerderheid van de Dienaren ervoor gekozen om nu als vrouw te incarneren*. Zij komen deze verandering brengen. Als dappere afgezanten van de Nieuwe Geest brengen zij een zeer hoge concentratie van vrouwelijke kracht naar de planeet die het patriarchale probleem voor eens en voor altijd zal oplossen. Dit zal de hoognodige balans en harmonie herstellen waarmee iedereen in de Nieuwe Wereld gebaat zal zijn, zowel mannen als vrouwen. In de tijd tot de Grote Overgang, dus zolang de mannelijke overheersing van de hele planeet nog voortduurt, zullen vrouwelijke Dienaren een deel van de pijn van de collectieve onderdrukking ervaren die zoveel vrouwen eeuwenlang hebben gevoeld. Desondanks zijn ze ervan verzekerd dat hun langverwachte moment van bevrijding en overwinning nu nabij is.

 

* Het uitzaaien van het Nieuwe Wereldbewustzijn vraagt veel minder mannelijke Dienaren dan vrouwelijke. We willen hierbij opmerken dat dit een principe is dat overal in de Natuur voorkomt. Heel veel levensvormen over heel de wereld laten dit principe zien. Het is een aspect van de Wet van Reproductie. Een gigantisch aantal klassen dieren, vissen, vogels en insecten (en ook de mens) laten zien dat er met één seksuele vereniging miljoenen zaadcellen vrijkomen om de vrouwelijke eicel te bevruchten. De geboorte van het Nieuwe Wereldbewustzijn is natuurlijk een esoterisch gebeuren, maar het volgt dezelfde principes als al die levensvormen. Met andere woorden: het vraagt slechts één mannelijke Dienaar om een groot aantal levensvonken te produceren. Al die levensvonken kunnen heel veel vrouwelijke Dienaren spiritueel bevruchten en dat zal het Nieuwe Wereldbewustzijn laten ontstaan.

 

Vrouwelijke Dienaren voelen zich vaak aangetrokken tot partners die grote behoefte hebben aan liefde, genezing en persoonlijke aandacht, maar die ook negatieve karaktereigenschappen bezitten zoals bijvoorbeeld het syndroom van mannelijke dominantie. Er schuilt groot gevaar in zulk medeleven dat gepaard gaat met emotionele gehechtheid, zelfs al maakt het bij vrouwen vaak deel uit van het persoonlijk programma om zelf deze dingen direct te ervaren. Een blind verlangen naar dienstbaarheid kan leiden tot uiterst schadelijke relaties waarin de vrouwelijke partner gevaar loopt om volledig overschaduwd te worden. Als zij een man probeert te helpen die haar liefde niet kan ontvangen, wordt zij vaak volledig van haar levenskracht beroofd, want de uitwisseling tussen hun chakra’s werkt verzwakkend en haar aura wordt besmet met negatieve energieën. Het kwaad gaat moeiteloos en efficiënt te werk via mannen die de gewoonte hebben het lagere zelf te manifesteren, en het gebeurt maar al te vaak dat vrouwelijke Dienaren door hun kenmerkende neiging tot dienstbaarheid en hulpvaardigheid het slachtoffer worden van misbruik. Dit kan makkelijk veel psycho-emotionele schade veroorzaken. Te lang blijven hangen in ongezonde relaties die niet verbeteren kan fataal zijn voor de missie van een Dienaar, en veel vrouwen zullen merken dat zij tijdens de komende veranderingen hun relaties moeten beëindigen en hun partners moeten verlaten.

 

* * *

 

De mensheid ontwaakt en de Oogsttijd nadert, en dat is de grootste spirituele kans uit de hele geschiedenis van de Aarde, en daarom zijn leden van de kwaadwillige intelligenties nu ook opvallend bereidwillig om naar voren te treden en zich bij het grote publiek aan te kondigen als spirituele leraren en genezers. Zij zijn goed doorkneed in het verbergen van hun ware intenties met een sluier van allerlei inspirerende melodrama’s en op het gevoel werkende misleidingen. Eén van hun favoriete en meest gebruikte listen is het zich voordoen als heilige boodschappers, want zij kennen de gretigheid van de mensen maar al te goed, net als hun verlangens en hun trots. Vaak verpersoonlijken zij de kwaliteiten van ware Dienaren van het Goddelijk Plan, en stellen ze zich trots voor als walk-ins, engelen, starseeds etc. Ze publiceren opwindende en gezaghebbende boeken, ze geven lezingen en workshops aan grote groepen mensen, en ze brengen dingen tot stand die oppervlakkig gezien inderdaad voor de mensheid van waarde lijken. Velen van al deze mensen die onware leerstellingen in de wereld verspreiden, zijn voor onbewuste mensen tegenwoordig des te overtuigender, omdat ze zelf geloven wat ze vertellen, en omdat ze vaak ook inderdaad de beste bedoelingen hebben. Maar als zij dat doen en denken het Goddelijk plan daar werkelijk mee te dienen, dan zijn ze vanwege hun kortzichtigheid, onwetendheid en in wezen zelfzuchtige motieven weinig meer dan menselijke marionetten voor de broeders der duisternis. Andere moderne leraren zijn zich juist wél heel goed bewust van hun diepere motieven, en deze motieven zijn altijd gericht op het opwekken van verlangen, gehechtheid en blinde gehoorzaamheid, of bedoeld om anderen in een ondergeschikte positie brengen, en ga zo maar door. Deze bedriegers proberen met opzet alles te blokkeren wat waar en heilig is, en daarom vinden zij het heerlijk om verlokkingen te scheppen met dingen die het persoonlijke zelf aantrekkelijk vindt.

 

Deze mensen zijn precies het tegenovergestelde van alles wat werkelijk, goed en waarachtig is, en ze zijn er vooral op uit om Dienaren van hun Pad af te leiden. Zij weten heel goed dat Dienaren die nu ontwaken hun nieuwe verruimde bewustzijn proberen te begrijpen, en daarom doen ze veel moeite om de waarheid over het ontwakingsproces flink te vertroebelen en daarmee zoveel mogelijk Dienaren te misleiden. Dit doen ze door indrukwekkende, maar onjuiste en vaak ingewikkelde filosofische systemen aan te bieden in plaats van de Waarheid. Deze theorieën lijken in de ogen van veel mensen zeer behulpzaam en authentiek, maar ze zijn in feite bedoeld om een subtiele hartstocht op te roepen naar het vervullen van hun eigen verlangens, want dat verlaagt de frequentie van hun bewustzijn en maakt hen machteloos, blind en afhankelijk. Deze geslepen bedriegers proberen op zijn minst de missie van de Dienaren te neutraliseren, maar het liefst zouden ze alles volledig afbreken en vernietigen wat in lijn is met het Goddelijk Plan voor de Aarde. Zij verspreiden allerlei buitengewoon interessante informatie, want het is deel van hun plan om zo veel mogelijk mensen, groepen en organisaties te verstrikken en af te leiden van de uiterst simpele, onveranderlijke en spiritueel betrouwbare boodschap van liefde en dienstbaarheid. Misschien laten ze zelfs wel wonderbaarlijke genezingen zien en demonstreren ze allerlei psychische vermogens, om daarmee het vertrouwen van naďeve mensen te wekken en hun daarmee tot trouwe volgelingen te maken.

 

Alleen, wat sommigen als wonderbaarlijk beschouwen, is eigenlijk niet meer dan een metafysische wet die maakt dat natuurkrachten voor dit doel gebruikt kunnen worden. Vertrouwen werkt als een geleider en versterker, en dat maakt deze dynamiek mogelijk. Net zoals elektriciteit – dat potentieel ook overal aanwezig is – alleen werkzaam wordt via een geleider, zo worden ‘bovennatuurlijke krachten’ alleen effectief via geloof of vertrouwen. Dit kan het geloof zijn in een menselijke leraar, of in de goddelijke intelligentie die immanent in de Schepping aanwezig is, maar het kan ook het geloof in een ideaal of in iemands eigen spirituele aard zijn. De geschiedenis bewijst dat blind vertrouwen makkelijk en vlug opgeroepen kan worden bij lichtgelovige en behoeftige mensen. Als iemand nog geen werkelijk goddelijke ervaring heeft gehad, dan kent hij alleen nog het zoeken naar bevrediging van het zelf, en zo’n uitgelaten en hoopvolle zoeker zal dan snel lagere astrale ervaringen en paranormale verschijnselen aanzien voor spirituele openbaringen en heilige wijsheid. De sluwe entiteiten zijn gezworen vijanden van waarheid en rechtschapenheid, en zij begrijpen maar al te goed hoe ze een op zelfzucht gebaseerd vertrouwen kunnen uitbuiten, want het werkt als een soort vacuüm dat alle omringende krachten naar zich toe trekt. Zij zenden deze mens – of zelfs hele groepen mensen die met hen verbonden zijn – allerlei etherische en astrale energieën die alleen maar imitaties zijn van de hogere krachten, en dat is dus waar dan in feite het vertrouwen in wordt gelegd.

 

Het is een feit dat spirituele en religieuze leiders net zozeer afhankelijk zijn van het vertrouwen van hun aanhangers om hun machtige positie en charisma te verkrijgen en te behouden, als dat hun aanhangers afhankelijk zijn van de inspiratie die ze aanvankelijk misschien van hun leiders ontvangen. Als deze symbiose eenmaal bestaat, kan hij makkelijk verder groeien, en dan zullen er nog meer aspiranten beďnvloed worden als zij zich aangetrokken voelen tot (of zelfs magnetisch aangetrokken worden naar) de psychisch geladen atmosfeer die in dergelijke groepen zo gebruikelijk is. De daaruit volgende toename van de kracht van de synergie zal direct in verhouding staan tot de emotionele investering van de groep, en ook met de wil en het manipulerende vermogen van de leider(s). Er wordt een groot geheel aan krachten opgewekt als mensen hun vertrouwen richten op een spirituele ‘meerdere’, en het is niet moeilijk om te zien hoe dit hem tot een centrum van macht maakt die ver voorbij zijn eigen persoon reikt. Daar komt nog bij dat deze krachten tegelijkertijd als een prachtige geleider werken voor de broeders van de duisternis, die zo onze wereld kunnen komen beďnvloeden. Zelfzuchtige spiritualiteit is imitatiespiritualiteit, en die verspreidt zich tegenwoordig als een epidemie over de hele wereld, zowel in de New-Agebeweging als in de traditionelere religieuze kringen.

 

Religieuze tussenpersonen en spirituele leiders bestaan tegenwoordig nog steeds omdat de mensen de universele wetten niet kennen. Zo lang die blindheid in de wereld blijft bestaan, zullen zwarte magiërs, valse spirituele leraren en pseudo-religies zich blijven verspreiden als antwoord op het verlangen van de mensen. Een snel groeiend aantal valse profeten en gewetenloze mystici krijgt overal ter wereld steeds meer invloed, en vanwege de overal heersende naďviteit en begeerte van de mensheid kunnen deze magiërs gebruik maken van occulte krachten. Zij doen dat echter niet voor het goed van iedereen, maar voor hun eigen zelfzuchtige bedoelingen, en daarmee leiden zij veel mensen steeds verder van de goddelijke Waarheid en een echte spirituele ervaring vandaan. Zij bieden een koud licht dat verbluffend overtuigend kan zijn voor mensen die niet in hun hart kijken om de goddelijkheid ervan te verifiëren. Deze nep-Dienaren laten de voorspelling uit het Nieuwe Testament uitkomen waarin gezegd wordt dat tegen het einde der tijden “zelfs de wijzen zullen verdwalen” en dat de waarheid over het verspreiden van het Nieuwe Wereldbewustzijn sterk verdraaid zal worden.

 

Op dit late moment in de eindfase van het Goddelijk Plan voor de Aarde is het van het grootste belang dat Dienaren naar hun geweten luisteren, want dat is hun innerlijke stem van het Goddelijke. Ze zouden alleen de hoogste en de meest onzelfzuchtige dingen na moeten streven en vol vertrouwen hun persoonlijk programma volgen. Zo zullen ze veilig langs alle voetangels en klemmen worden geleid, die speciaal voor hen op het pad gelegd zijn. Zulke hindernissen zullen iemand nooit om de tuin kunnen leiden als hij ware Kennis heeft verworven en gericht is op het helpen van de wereld. Nu komt de Aardse missie van de Dienaren tot een hoogtepunt, maar alle misleiding en spirituele inertie met betrekking tot die missie maakt dat veel Dienaren moeite hebben de Waarheid te ontdekken en bevrijding te vinden voor anderen en zichzelf. Daarom is het onvermijdelijk dat ze net zulke klappen te verduren krijgen als de martelaren van vroeger. De botsingen in het leven maken de mens echter sterk, en het staal van de ziel wordt gehard in het vuur van de Aardse ervaring. De uitdaging van een Dienaar betekent dat hij er af en toe schijnbaar helemaal alleen voor komt te staan. Maar toch, voor degenen die vol vertrouwen tot het eind toe blijven volharden in toewijding aan de Ene Grote Zaak, zij die zich nooit laten afschrikken door lasterlijke beschuldigingen, noch aangedaan zijn door het gif dat het stervende monster in zijn laatste wanhopige stuiptrekkingen nog weet uit te spugen, voor hen is succes verzekerd.

 

"De storm der wrake komt; gij zult mishandeld worden door de schriftgeleerden en de Farizeeërs, door de hogepriesters en de kenners der wet. Zonder enige aanleiding zult gij voor het hof gesleept en in de cel geworpen worden; gij zult gestenigd worden; gij zult geslagen worden in de synagogen, gij zult veroordeeld worden ten overstaan van de heersers van deze wereld, en gouverneurs en koningen zullen U ter dood veroordelen. Maar gij zult niet wankelen en gij zult getuigen voor waarheid en rechtvaardigheid. En wanneer deze tijden aanbreken, laat wijsheid dan Uw leidsman zijn; koester geen wrok. Wrok maakt de boosheid van de slechte mensen sterker en deze onverlaten der Aarde kennen geen gevoel voor recht en genade. Door echter acht te slaan op wat gij zegt en doet, en te vertrouwen op de leiding van de Heilige Adem kun gij Uw gevoel voor recht en genade laten groeien. Zo kunt gij de boosheid van de mens gebruiken om de Heer te prijzen." – Jezus (uit: Het Aquariusevangelie van Jezus de Christus).

 

Terug naar de inhoudsopgave

Volgende hoofdstukPagina voor het laatst bewerkt op: 16/04/2005